HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 608.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

El .
..»
T4
kooplieden. Zulk schrift vertoont de minste graphologische
kenteekenen. Uit dit koopmansschrift kan men niet het
karakter van den schrijver als mensch, maar wel zijn `
karakter als koopman leeren kennen. Groot schrift bij een ,
koopmanshand is het kenmerk van veelomvattende handels-
ondernemingen en ondernemingsgeest: klein schrift verraadt
de tegenovergestelde eigenschappen.
De solide, niet door speculatie­woede aangetaste koop-
man herkent men aan zijn los schrift zonder krullen of i
staarten. Vertoont het koopmansschrift groote, sierlijke
trekken, dan is de schrijver ingenomen met zijn rijkdom, i
l maar ’t kan ook een teeken zijn van gebrek aan geest. +
Voor we verder gaan, wensch ik de aandacht te vestigen E
op den volgenden grondregel: äj j
Hoe cZ21z'a’eZq`ke1#, hoe vïzeer in ’! 00g sprzbzgeïzd het mkele i
graphologische keazïeefaeïz uiihomï, des Ze sierker is 00,%: da i
bètra/ckeaz /sara/eierzwk bg dm schryäzer aïzzzwikèelei. Even-
eens kan men aannemen, dat het tegenovergestelde grapho-
l,* logische verschijnsel ook wijst op eene minder krachtige
ontwikkeling der betrokken karaktertrekken. L
In het volgende kom ik nu tot de eigenlijke schrift-
beteekenis, waarbij men in de eerste plaats op de grootte
’ en gedaante van het schrift letten moet, vóór men de
enkele woorden en letters naar graphologische kenteekenen
ly onderzoekt.
{ Voor de afmetingen van het gewone schrift zou men
(
l
lr· i