HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 639.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

I2 " '
schrift meer een mannenhand. Een man-wijf zal steeds een
mannenhand schrijven. In ’t schrift der vrouwen heerscht
niet zoo groote verscheidenheid als in dat der mannen. Niet
alleen ’t verschil in sekse, maar ook ’t verschil in stand is
in het schrift te herkennen. Daartoe draagt zeker bij, dat
de eene klasse der maatschappij meer schrijft dan de andere,
maar ook bij lieden, die dagelijks de pen hanteeren, treft
men naar de verschillende beroepen ook een verschillend
schrift aan. ’t Schrift van den belletrist is anders dan dat
van den philoloog en ’t schrift van dezen vertoont weer
andere kenmerken dan dat van den theoloog of van den
rechtsgeleerde. ’t Schrift van den handwerksman kenmerkt
zich over ’t algemeen door onbeholpenheid; ’t verraadt ge-
brek aan oefening. Hoe meer het echter bij zijn handwerk
aankomt op vlugheid van hand en vingers, hoe beter en ,,.
j sierlijker ook zijn schrift zal zijn.
Z Zeer moeilijk is het den ouderdom te raden, doch men
mag aannemen, dat het schrift zich pas ná het twintigste
Y, jaar tot karaktervaststelling ontwikkelt. Evenals het karakter
A voortdurend verandert, zoo ook ondergaat het schrift onop-
houdelijk wijzigingen, die vooral duidelijk uitkomen bij den
overgang van de kinderjaren tot meer rijperen leeftijd, ter- A
F wijl ook in deze laatste periode het schrift nog veranderingen
i ondergaat. (Zie Tabel I, de handteekeningen van Napoleon I). F,
_ [Deze handteekeningen vertoonen alle graphologische ken-
p merken der voornaamste karakter-eigenschappen, die in de
. verschillende tijdperken van ’t leven des grooten keizers
A overheerschend waren: Berekening (1792); eerzucht, hard-
|
l
r
l
lc