HomeJeugdopvoedingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 488.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

¥ denken dus dat de wereld ophoudt aan de grens van
hun eigen praestatie~vermogen. Ze durven hun kinderen
buiten hun wereld, in dat vage Onbekende niet te
laten .... verdwijnen. Dergelijke ouders zijn nog niet
in staat aan hun kinderen andere levensomstandigheden
dan waaronder zij zelf leven, te gunnen, nog minder
ze te verschaffen.
Het probleem waar wij tegenover staan houdt dus
dit in: dat het tegenwoordige volwassen geslacht zich _
eigenlik moet gaan richten naar de levenseisen van
het op hen volgende geslacht. Wie in die richting
streven wil, biedt de beste ontwikkelingsmogelikheid
aan de jeugd. Hij zal de jeugd vrij laten om tot een
eigen leven te geraken. Hij zal tegelijk zichzelf in staat
stellen om met die zich ontwikkelende jeugd voeling te
blijven houden. Beide toch is nodig. Vrijheid, omdat
het hun leven is dat zich te ontwikkelen heeft, niet
het onze in hen. Voeling~houden, omdat hun leven _
niet een opzichzelf staand iets is, maar innig verband
. houdt met het onze, in zekere zin een voortzetting is
van het onze.
Het verschaffen van ontwikkelingsmogelikheid aan
de jeugd is eigenlik wat wij hebben te verstaan onder
. opvoeding van de jeugd.
Indirekt geschiedt deze opvoeding in alle uitingen
van het ons omringende leven. In het feit, dat de
jeugd opgroeit in een menselike samenleving ligt al
6