HomeJeugdopvoedingPagina 52

JPEG (Deze pagina), 519.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.76 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

kinderen worden. Ze spelen alle in elk tijdperk van het leven
les zelf, een rol, doch zijn in volgorde overheerschend. In de
r eigen kinderjaren uit zich de geest in het instinctieve eenheids~
aris. De gevoel, later in het intuïtieve. Ten slotte kan hij zich
weinig op lateren leeftijd openbaren door bewuste werking in
het intuitieve denkvermogen. Daarin is het dat de mensch
htsnoer zijn eenheid met den Universeelen Geest leert beseffen.
,” wier ,,Daar de opvoeder dus met drie ontwikkelingsphasen
laan 5) rekening heeft te houden, zal hij moeten weten, wat bij
luidelik de opvoeding in het daarbij behoorende onderwijs in
hreven het algemeen onder a, onder b, en onder c, gerangschikt
rn. moet worden.
mens ,,Wij komen dan vanzelf tot de volgende rangschikking :
dat bij dat bij a (de zorg voor den lichamelijken groei en de
: zijn: ontwikkeling van en door de zintuigen en het geheugen)
A de klemtoon moet vallen op: hygiëne, voeding,
Olgens rhythmische gymnastiek, lichte handenarbeid, de oefening
j van het verstand met behulp van aanschouwelijke
uiting - voorstellingen, ook geheugen~werk, de bevordering van
j het schoonheidsgevoel door waarneming in de natuur
uiting l en de beoefening van kunst; -· dat bij b (de vorming
, van het gevoels~en aandoenings~leven) de klemtoon moet
W vallen op: zelftucht, versterking van het verantwoorde~
Ef de .. . .
hjkheidsgevoel tegenover den medemensch en zich zelf,
l in verband met het geheel, waarbij ter bevordering
nnen van het schoonheids~ en zedeläk gevoel de kunst
mwd j (muziek, beeldende kunst, litteratuur, enz.) een groote
Sl