HomeJeugdopvoedingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 503.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

op in Amerikaanse scholen reeds talrijke waardevolle
aya proefnemingen zijn genomen. Bij Dr. Foerster lezen wij
zn." hierover o.a. 1): ,,De strengst doorgevoerde en verst
` gaande verwezenlijking van de idee van het ,,self­
de j government" treft men ontegenzeggelijk aan in het
len, i zoogenaamde ,,School~city system". Dit stelsel beoogt
het de school tot een democratisch gemeenebest in het
klein te maken, dat in geregelde vergaderingen zijn
nde eigen wetten uitvaardigt en vertegenwoordigers kiest,
ring die als rechters, gezondheidsambtenaren, inspecteurs,
penningmeesters, enz. over de naleving dezer wetten
ten~ waken, ·­· alles natuurlijk onder oppertoezicht van de
pen onderwijzers, die ook de eerste aanwijzing over parle-
de mentaire vormen en over de juiste organisaties van al die
een "democratische instellingen" geven." En waar de
end getuigenis van een schooldirekteur wordt weergegeven:
1ule ,,Wanneer het kind met behulp van het "selfgovernment"
wij geleidelijk leert zich zelf te bevelen, dan zal het daarmee de
van kostbaarste les van zijn leven leeren ..... Wij hebben
del~ hier te doen met het eenvoudig vraagstuk der ,,zelf­
.gen werkzaamheid", zooals Fröbel dat in zijn volle consequentie
heeft ontwikkeld. De school·city vertegenwoordigt een
eer»· verdere ontwikkeling van het beginsel der zelfwerkzaam~
mee heid, van de bewaarschool af steeds opwaarts het
geheele schoolleven door .... "
.ing's ‘) Dr. Fr. W. Foerster. School en Karakter. Bewerkt door Titia
van der Tuuk. Uitg. ]. Ploegsma, Zeist, blz. 177.
47