HomeJeugdopvoedingPagina 46

JPEG (Deze pagina), 514.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

alle volle vrijheid te geven en alles te leeren wat, en zich
sde te gedragen zooals hun · behaagt. Dit is mijn vaste
de overtuiging, niettegenstaande de oude vooroordeelen
iool ten gunste van scholen met tucht zoo sterk zijn dat wij
wel zelf in de Yasnaya Polianaschool nu en dan van dit
lere beginsel afwijken." ‘). Reeds in 1862 gaf genoemde
éne school de in praktijk brenging van dit beginsel te
het aanschouwen. Hierover nog het volgende: ,,De school
W heeft zich vrij ontwikkeld volgens den gedachtengang
ien. van meesters en leerlingen. Niettegenstaande de meester
.ns~ l steeds eenen overwegenden invloed uitoefende, had de
cide leerling altijd het recht niet ter school te gaan, en
aad wanneer hij er toch was, dat van den meester niet te
aen moeten gehoorzamen. Van zijnen kant had de meester
als lj het recht den leerling niet te behouden en de mogelijkheid
V van al zijn invloed uit te oefenen op het grootste deel
mg der leerlingen en op de maatschappij die zij steeds
7 7t uitmaken. Hoe meer de leerlingen vooruitgaan, hoe meer
de het onderwijs zich verdeelt, en hoe meer de tucht
€¤· noodzakelijk blijkt. Dank aan dit alles en aan de normale
gm H en Vdwanglooze ontwikkeling der school is het zoover
B¤· gekomen, dat hoe meer de leerlingen onderwezen worden,
X hoe meer zij vatbaar zijn voor de orde. Hoe meer zij
WB in hun zelf de noodzakelijkheid er van inzien, hoe grooter
‘) Het schoolleven te Yasnaya Poliana van L. Tolstoy. lngeleid
en bewerkt door Edward Peeters. Uitgave v. h. Intern. Bureel voor
len Opvoedingswezen te Oostende, (België), blz. 29.
i *15