HomeJeugdopvoedingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 491.33 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

jl kantig tegenover zich krijgen te staan. Dan schuift l `
de jeugd onmerkbaar in een nieuwe Levensperiode, in 5 ï
de periode van botsing der schone mogelikheden met j ‘
T de lelike en harde zakelikheden. Nuchter en koud, _ j
ï gevoelloos~verstandig komt dan het leven met z'n '
praktise eisen. Dan hoort men een goedmoedig lachen en l ‘
spotten met idealen en gedroomde toekomstplannen.
Men zal wel spoedig anders leren.
Dit zijn de moeilike jaren voor de jeugd. Wie zal l
in deze strijd overwinnen? De dromer, de dweper, de
l idealist of de verstandige en verstandelike, nuchtere
i zaken~mens, opgaand in de weinig poëtise realiteit en
q zich aangepast hebbend aan het algemeemgangbare
en gewone?
De meesten verliezen dan hun aanvankelike idealen,
niet zozeer naar de vorm, maar in hun wezen; ze
verliezen het ideale uit het oog en uit hun leven, en
sluiten daarmee het volgroeid­ideale, eigen Menselike
idealiteit als de hogere eenheid van schone mogelikheid
ll en lelike zakelikheid, dat wil zeggen het geestelik leven,
buiten zich.
Dat betekent knotting van Menselik leven, stilstand _
f' in Levens~ontwikkeling.
ij In beide toch, zowel in de schone mogelikheid als
in de lelike zakelikheid, schuilt waarheid. Die moet juist
bewaard blijven, om in eenheidsgreep beide tot een ,
harmonies leven te verbinden. Niet louter leven in de
36

ll