HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 97

JPEG (Deze pagina), 707.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

E
F
lust tot jneder. De vijandelijke staatslieden komen bijeen en vinden
gen op- jsteeds nieuwe, mooie formules uit, naast de oude, opdat toch
deze be- jdeze ban niet gebroken worde. Wij hebben geen tijd voor rhe­
bn, die jtoriek. Krachtiger zijn de feiten, welke wij voor ons laten
aig zijn; ispreken, en tot deze feiten behooren ook die, welke onze
nl oorlogsdoeleinden doen verschillen van die onzer tegenstan-
ji-ders. Van alle oorlogvoerende mogendheden is Duitschland
ide eenige, welke zich door zijn vijanden bij monde hunner
jstaatslieden bedreigd hoort met verwoesting, verbrokkeling
jvan het rijk, vernietigd van zijn militaire en economische
ia laten krachten. De drijfveeren, welke vóór den oorlog de coalitie
derland ltegen ons samengebracht hebben: veroveringslust, revanche-
enooten jdenkbeelden, naijver op de concurrenten ter wereldmarkt,
zij nog zijn ook gedurende den oorlog, in weerwil van alle nederla-
d elken jgen, bij de regeeringen heerschende. Ten opzichte van dit
rdt niet jalgemeene oorlogsdoel zijn Londen, Parijs en St. Petersburg
op het jeensgezind gebleven. Tegenover dit feit stellen we dit an-
tsteland jdere, dat, toen het onheil over Europa losbrak, wij, in te-
en voor lgenstelling met 1870, toen het Rijksland en het Keizer-
1 nieuw jsehap iederen Duitscher als natuurlijke zegeprijs voor den
jgeest zweefden, enkel ten doel hadden ons te verweren, ons
te handhaven, den vijand op een afstand van het vaderland
te houden en hem zooveel mogelijk te verjagen daar, waar hij
aan zijn zucht tot vernietiging zoo ontzettend den teugel had
gevierd. Wij hebben den oorlog niet gewild, wij hadden geen
rertrou- verandering onzer grenzen van noode, toen hij tegen onzen
zelfbe- wil uitbrak. Wij zijn het niet geweest, die een andere natie
n en in bedreigd hebben met vernietiging van haar bestaan, verdel-
ging van haar nationaal karakter.
En vanwaar putten wij onze kracht, om binnen onze gren-
zen het hoofd te bieden aan de moeilijkheden, verbonden
Nik- met afsluiting van ons overzeeseh verkeer, buiten de gren-
jzen superieur te blijven boven de overmacht onzer vijanden,
BH Zelf- om verder te strijden en te overwinnen? Wil iemand in ernst
GH têï beweren, dat landhonger onze stormoolonnes voor Verdun
· er
l