HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 96

JPEG (Deze pagina), 657.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l E
vernietigd worden. Overal nemen we een brutalen lust tot tllëdê
'r`“ =T` verwoesting en vernietiging waar en den boosaardigen op- HGEC
zet om een volk van '70 millioen lam te slaan. Ook deze be- @cl@Z@
f dreiging zal sohipbreuk lijden. Doch de staatslieden, die itO1‘ï<
ij zulke woorden noodig hebben, mogen dit wel indachtig zijn: FPTG
`i hoe heftiger hunne woorden, hoe harder onze slagen! oorl<
iï ieders
_ ide e
Over de koloniën wordt op het vasteland beslist. istaa
En wanneer wij nu onze blikken buiten Europa laten ikrac
gaan, Mijne Heeren: Van elke verbinding met het vaderland gtege
afgesneden, hebben onze koloniale troepen en landgenooten idèïll
onze bezittingen hardnekkig verdedigd, betwisten zij nog Zijll
op dit oogenblik in Oost-Afrika moedig den vijand elken tgen;
duim gronds. Edoch, over het lot der koloniën wordt niet ialge
daar, doch, gelijk Bismarck reeds verklaarde, hier op het jüëïlï
lr vasteland beslist, en onze overwinningen op het vasteland jcl@I‘<
zullen ons weder het bezit van koloniën verzekeren en voor ijgèll
W den onverwoestbaren Duitschen ondernemingslust een nieuw sch:
en vruchtbaar terrein van werkzaamheden openen. gew
i te 1
iq te 11
pi pi Vertrouwen in de toekomst. aan
E t i ` gev
U En dus gaan wij vrij en openlijk en met stijgend vertrou- ver
wen de toekomst tegemoet. Niet met overdrijving een zelfbe- wil
Q drog, doch met hartgrondigen dank aan onze soldaten en in bed
l het heilig vertrouwen op ons zelf en onze toekomst. gin
{ · çi zen
Het doel van onze vijanden: de vernietiging van het rijk. me
jj? _ · jzen
{fi i . Groot en breed als bergen drukken bij onze vijanden zelf- om
bedrog, ingekankerde haat en volksbedrog de geesten ter beg
. eo

j 2
J . E
eg i
ht