HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 95

JPEG (Deze pagina), 676.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

5
ed ma- Schadeloosstelling van de vervolgde Duitschers in Rusland.
lj Mijne Heeren, ik zou hierbij nog eene andere quaestie wil-
len aanroe-ren. De Russische regeering spant sedert het be-
gin van den oorlog alle krachten in, om de Duitschers, hetzij
zij behooren tot den Russischen of den Duitschen staat, te
i berooven en te verjagen. Het is ons recht en onze plicht van
F de Russische regeering te eischen, dat zij het begane onrecht,
m’ dat strijdig met alle recht en menschelijkheid, herstelt en voor
Op het onze verjaagde en gemartelde landgenooten de poort om aan
H mm de Russische slavernij te ontkomen opent.
zorgen
gelsch­
wordt Een nieuw Europa.
k hier ---­--­--
er doet Het Europa, dat uit deze allerontzettendste crisis zich we-
küïl der zal oprichten, zal in vele opzichten van het oude ver-
n niet j schillen. Het vergoten bloed keert nimmer terug, het ver-
L over- loren goed slechts langzaam. Doch hoe het ook zijn zal, het
.ng op moet voor alle volken, die het bewonen, een Europa van
erzeke- vreedzamen arbeid worden. De vrede, welke gesloten zal wor-
tegen den, moet een duurzame zijn, hij mag niet de kiem voor nieu-
buren, we oorlogen, doch _moet een nieuwe definitieve, vreedzame
schap- organisatie van Europa in zich dragen.
In den langdurigen gemeenschappelijken strijd zijn wij
ë ge- met onze bondgenooten steeds vaster samengegroeid. Op die
t der trouwe samenwerking als goede kameraden in den strijd moet
ir me- en zal een samenwerking ten bate van den vrede volgen in
rs niet dienst van de welvaart op economisch en beschavingsgebied
t land der steeds nauwer saamverbonden landen. Wij volgen ook op
anden dit terrein een anderen weg als onze tegenstanders. Ik wees
g zal reeds te voren daarop. Engeland wil ook na het sluiten van
unnen den vrede den oorlog niet laten eindigen, doch daarna den
ieuwe handelsoorlog met verdubbelde woede voeren. Eerst moe-
ten wij uit een militair, daarna uit een economisch oogpunt
se
n