HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 94

JPEG (Deze pagina), 679.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

El .
ïï
maals met behulp van Fransch geld het Weichselgebied ma- Scl
i` ken tot invalspoort in het onbeschermde Duitschland. "S
t ïw
l ` % j gin
­ België geen Fransch-Engelsche vazalstaat. zij
· ber
j F de
En evenzoo, Mijne Heeren, zal iemand het gelooven, dat Sim.
Q we bij onze westelijke grenzen bezette gebieden, waaroip het om
bloed onzer natie is vergoten, weder zullen prijsgeven zon- de
der volledige zekerheid voor de toekomst? Wij zullen zorgen
voor reëele waarborgen, dat België niet wordt een Engelsch­
Fransche vazalstaat, niet krijgskundig en economisch wordt Ec
gemaakt tot een bolwerk tegenover Duitschland. Ook hier -·
kan geen sprake zijn van een status quo ante. Ook hier doet I
.; het noodlot geen schrede achterwaarts. Ook hier kan dei
j Duitschland den lang onderdrukten Vlaamschen stam niet j sci
t weder prijs geven aan de verfransching, doch zal hem over- lor
eenkomstig zijn rijken aanleg een gezonde ontwikkeling op mc
de basis van zijn Nederlandsche taal en geaardheid verzeke- vr«
ç ren. Mijne Heeren, wij wenschen geen buren, die zich tegen dei
j ons vereenigen, om ons te vernietigen; wij wenschen buren, we
t die met ons en waarmede wij samenwerken tot gemeenschap- or;
pelijk nut.
Zijn wij dan vóór den oorlog een vijand van België ge- me
weest? Heeft niet het vreedzame werken en de vlijt der tr<
tl Duitschers in Antwerpen voor ieder duidelijk zichtbaar me- en
‘ i degewerkt aan de welvaart des lands? Zijn wij ook thans niet dit
I gedurende den oorlog in de weer om het leven van het land ülë
j weder aan den gang te brengen, voor zoover de toestanden Clï
Q W · het mogelijk maken? De herinnering aan dezen oorlog zal jj T9
ji al lang natrillen in het zwaarbezochte land. Maar wij kunnen äë
jï niet toelaten, in beider belang niet, dat daaruit weer nieuwe l ll?
oorlogen kunnen voortspruiten. te
t gg
lt
jij l