HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 93

JPEG (Deze pagina), 661.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

n ge- wat weleer was, is` er thans niet meer. De geschiedenis is inet
"" ijzeren schreden voortgegaan, teruggang is niet moge-
lijk. Het doel van ons en van Oostenrijk-Hongarije is niet
reven i geweest de Poolsche quaestie weder naar voren te brengen:
1, zoo de afloop der veldslagen heeft haar naar voren gebracht. Nu
g zal { staat zij daar en wacht op de oplossing. Duitschland en Oos-
lehee- tenrijk-Hongarije moeten en zullen haar oplossen. De ,,sta-
raeh­ tus quo ante" kent de geschiedenis niet na dergelijke ont-
iging zettende gebeurtenissen. Het België na den oorlog zal niet
is te- meer het oude van voor den oorlog zijn. Het Polen, dat de
lvas- Russische tsehinownik, nog haastig omkoopings-gelden af-
persend, dat de Russische kozak, brandstichtend en plunde-
S aan rend, verlaten heeft, bestaat niet meer. Zelfs ledern van de
land; Doema hebben openlijk bekend, dat zij zich den terugkeer
ze el- van den tschinownik op de plaats, waar rniddelerwijl een
l van Duitscher, een Oostenrijker, een Pool eerlijk voor het onge-
lt als lukkige land gewerkt hebben, niet kunnen voorstellen.
te en
lezen
’ dïïè Q Polen, Lithauers, Balten, Letten. worden niet weder aan het
jl; EG reactionaire Rusland overgeleverd.
e in
;tm€’ 1 De heer Asquith spreekt in zijne vredesvoorwaarden van
l def ï h.et beginsel der nationaliteit. Doet hij zulks en verplaatst hij
t WIJ i zich in den toestand van den overwonnen en onoverwinne-
PG i lijken tegenstander, kan hij dan nog onderstellen, dat
je m Duitschland vrijwillig de met medewerking der bondgenoo- i
lt de ten bevrijde volken tusschen de Oostzee en de moerassen van
LL Wolhynië, weder bloot zal stellen aan de heerschappij van
aenis- i het reaetionaire Rusland, het mogen dan Polezn, Lithauers,
_"°' Balten of Letten zijn? Neen, Mijne Heeren, Rusland mag
niet ten tweede male zijn legers laten optrekken tegen de
Doch onbescherinde grenzen van Oost- en West-Pruisen, niet nog-
sv