HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 92

JPEG (Deze pagina), 694.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

¥ Ons oorlogsdoel: de redding van het in zijn grondvesten ge- W?
schokt Contineï
lj Mijne Heeren, wat willen wij daarentegen? Doel en streven gë
van dezen oorlog is een Duitschland, zoo stevig gebouwd, zoo dë
sterk beschermd, dat niemand weder in de verzoeking zal St
l geraken, ons te willen vernietigen, dat iedereen in de gehee­ '¤€
` le wereld ons recht op aanwending van onze vreedzame krach- JW
ten moet erkennen. Dit Duitschland, niet de vernietiging ZQ
van andere natiën, is, wat wij willen bereiken. En het is te- m
vens de redding van het op zijn grondvesten wankelend vas- R
teland van Europa. P‘
al Mijne Heeren, wat kan de coalitie onzer tegenstanders aan F
Europa bieden? Rusland ­­ het lot van Polen en Finland, D
Frankrijk - het najagen van die hegemonie, welke onze el- V‘
pj lende was; Engeland ­~ de verbrokkeling, de toestand van D
j i voortdurende prikkelbaarheid, welke het gaarne aanduidt als l ll
l p het evenwicht op het Europeesche vasteland en de laatste en
diepste oorzaak is geweest voor al het onheil, dat in dezen
° oorlog over Europa en de wereld is gekomen. Indien de drie In
mogendheden zich niet tegenover ons hadden aaneengeslo­ i ··
tp ten, niet beproefd hadden het rad der geschiedenis terug te
draaien naar lang vervlogen tijden, dan ware de vrede in i
Europa langzamerhand bevestigd door dem invloed van stille, i
j gestadige ontwikkeling. Dat te bereiken was het doel der 1 b
. Duitsche staatkunde vóór den oorlog. Wij konden, wat wij t Z
wilden hebben, door vreedzamen arbeid verwerven. De i 1
‘ t vijanden hebben den oorlog gekozen! Nu moet de vrede in i I
Europa oprijzen uit een stroom van bloed en tranen, uit de i t
graven van millioenen! ‘l ,
De ,,status quo ante" kent na zulke schokkende gebeurtenis- Y
gj j se11 de geschiedenis niet. 1
Tot onze verdediging zijn we ten strijde getogen. Doch C
se
c
¤ r
a ë