HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 91

JPEG (Deze pagina), 700.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

gaan. Alleen een woord aan het adres van den Engelschen
fgên Mi·nister-president Asquith! Op zijn persoonlijk geschimp ant-
KGBP j woord ik niet, omdat ik persoonlijke verdachtmaking van den
Hub tegenstander ook in oorlogstijd voor onwaardig houd. Doch
Vmïdt ! zakelijk wil ik kortelijk antwoorden: voor den heer Asquith
met is de volledig en finale vernietiging van Pruisens militaire
mhB` n macht de eerste voorwaarde voor alle vredesonderhande-~
° lingen. Tegelijkertijd mist de heer Asquith in mijne rede
I vredesvoorstellen van Duitschland. Tot onderhandelen over
j vredesvoorstellen, die van andere zijde worden gedaan, is
E iedere partij bereid.
Ja, Mijne Heeren, gesteld eens, dat ik den heer Asquith
wak, j voorstelde zich met mij aan een tafel te zetten en de moge-
wen. l lijkheden van een vrede na te gaan, ein de heer Asquith be-
Gits/_ j gon met de finale en volslagen vernietiging van Pruisens
DG j macht .... nu, het gesprek zou zijn afgeloopeen, voor het nog
;Ch€_ begonnen was! Tegenover zulke vredesvoorwaarden rest ons
mier l toch slechts één antwoord en dat antwoord geeft ons zwaard.
Zijne Zoo onze vijanden het bloedvergieten, het moorden en de
küjk vernieling van Europa verder willen voortzetten - aan
j hen is de schuld. Wij staan onzen man en onze arm zal tot
steeds krachtiger slagen uithalen. Toen de oorlog uitbrak,
j heb ik herinnerd aan het woord van Moltke, dat wij nog eens
in bloedigen strijd zouden moeten verdedigen, wat wij in
18*70 hadden verworven. Ter handhaving van de eenheid en
de vrijheid van Duitschland zijn wij, de geheele natie, als
L bB_ één man ten strijde getrokken. En dit vereende en vrije
Z€i_ T Duitschland is het, dat onze vijanden willen vernietigen!
j 1_€_ Krachteloos moet Duitschland weder worden, gelijk in vroe-
Z gG_ gere eeuwen, blootgesteld aan de willekeur der naburen, de
1 Em zondebok van Europa, ook nog na den oorlog voor altijd in
lijke boeien geslagen in de ontwikkeling onzer economische be-
dèn kwaamheden! Dat verstaan onze vijanden onder de vernie-
,2%]; ! tiging van de militaire macht van Pruisen! Zij zullen zich
nu te het hoofd te pletter loopen! SH
1.)