HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 90

JPEG (Deze pagina), 613.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

VV
§ê> i
.. .. . i s
Mijne Heeren, wij erkennen de rechtvaardige belangen N
lj der neutralen bij den wereldhandel en het wereldverkeer. t “
, Maar wij verwachten, dat de consideratie, welke wij gebrui- i ,0
f E ken, begrepen en ons recht, neen onze plicht, erkend wordt Z
` om met alle middelen weerwraak te oefenen voor deze niet i,
enkel met het volkenrecht, neen met de eenvoudige mensche­ ‘ H
lijkheid spottende uithongeringspolitiek onzer vijanden. lj
V
De oorlogsverklaring aan Portugal. E il
Mijne Heeren, sinds ik de laatste maal hier tot U sprak, j ï
Q zijn wij verplicht geweest Portugal den oorlog te verklaren. j
'Ge hebt gehoord, aan welke lange reeks van neutraliteits- j ë
i schendingen Portugal zich schuldig heeft gemaakt. De l I
t smadelijke, onder saluutschoten gepleegde roof onzer sche- j t
pen, heeft den beker doen overloopen. Portugal heeft onder j E
Engelands invloed gehandeld. Engeland heeft opnieuw zijne 1
P liefderijke bescherming der kleine mogendheden in praktijk Q
j gebracht. j C
t § l j
~ l
Antwoord aan Asquith. j
Mijne Heeren, toen ik hier den 9den December onze be-
j? . reidwilligheid te kennen gaf om over vrede te spreken, zei- i
· de ik, dat ik eenzelfde bereidwilligheid nergens bij de re- `
geeringen der vijandelijke landen kon bemerken. Dat ik ge- E
lijk had, heeft alles getoond, wat intusschen is geschied en
wat wij uit den mond van de bestuurders der vijandelijke _
staten hebben vernomen. De redevoeringen, welke te Londen,
Parijs, St. Petersburg en Rome zijn gehouden, zijn zoozeer A
j van eenzelfde beteekenis, dat ik er niet nader op behoef in te ‘
84
1 jj
ll
ii:
i
l U ' .