HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 9

JPEG (Deze pagina), 538.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l Rede in de zitting van den Rijksdag
j · van 4 Augustus 1914.
l Aan het vredelievende Duitsehland wordt de oorlog opge-

t drongen.
Een geweldig noodlot breekt over Europa los. Sedert wij
· voor ons het Duitsche Rijk veroverden en aanzien in de
. wereld verwierven, hebben wij 44 jaren lang in vrede geleefd
i en den vrede in Europa beschermd. ln vreedzamen arbeid zijn
‘ wij krachtig en machtig geworden en worden daarom benijd.
j Met taai geduld hebben wij het verdragen, dat onder het
j voorwendsel, dat Duitschland oorlogszuchtig was, in Oost en
{ West vijandsehap tegen ons werd gekweekt en ketenen voor
ons werden gesmeed. De wind, welke toen gezaaid is, steekt
E thans als een storm op. Wij wilden in vreedzamen arbeid
verder leven en als een onuitgesproken gelofte ging het
j van den Keizer tot den jongsten soldaat: alleen voor de ver-
j dediging van GBII rechtvaardige zaak zal ons zwaard uit de
j scheede worden getrokken. De dag, waarop wij het trekken
l moeten, is aangebroken - tegen onzen wil, in weerwil van
j ons eerlijk streven. Rusland heeft de lont in ’t kruit ge- ’
I worpen. Wij zien ons gedwongen tot een oorlog niet Rusland
l en Frankrijk. .
j Mijne Heeren, een aantal documenten, verzameld onder
l den drang der snel op elkander volgende gebeurtenissen, is
j u toegezonden. Vergun mij, de feiten naar voren te brengen,
l die onze houding kenmerken.
l 5
.
E
E
I
l
1