HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 89

JPEG (Deze pagina), 708.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

gaan. Alleen een woord aan het adres van den Engelschen
rngên Mi·nister-president Asquith! Op zijn persoonlijk geschimp ant-
Dkêêtx woord ik niet, omdat ik persoonlijke verdaehtmaking van den
ibmb tegenstander ook in oorlogstijd voor onwaardig houd. Doch
mlidt zakelijk wil ik kortelijk antwoorden: voor den heer Asquith
Hmt is de volledig en finale vernietiging van Pruisens militaire
sche` i § macht de eerste voorwaarde voor alle vredesonderhande-·
L lingen. Tegelijkertijd mist de heer Asquith in mijne rede
vredesvoorstellen van Duitschland. Tot onderhandelen over
ï vredesvoorstellen, die van andere zijde worden gedaan, is
¥ iedere partij bereid.
Ja, Mijne Heeren, gesteld eens, dat ik den heer Asquith
prak, voorstelde zich met mij aan een tafel te zetten en de moge-
mem. lijkheden van een vrede na te gaan, en de heer Asquith be-
t€its_ T gon met de finale en volslagen vernietiging van Pruisens
l DG macht .... nu, het gesprek zou zijn afgeloopen, voor het nog
SCh€_ begonnen was! Tegenover zulke vredesvoorwaarden rest ons
Jude]? toch slechts één antwoord en dat antwoord geeft ons zwaard.
Zijne Zoo onze vijanden het bloedvergieten, het moorden en de
Lküjk vernieling van Europa verder willen voortzetten ~ aan
Q hen is de schuld. Wij staan onzen man en onze arm zal tot
i steeds krachtiger slagen uithalen. Toen de oorlog uitbrak,
heb ik herinnerd aan het woord van Moltke, dat wij nog eens
ä in bloedigen strijd zouden moeten verdedigen, wat wij in
1870 hadden verworven. Ter handhaving van de eenheid en
E de vrijheid van Duitschland zijn wij, de geheele natie, als
B b€_ één man ten strijde getrokken. En dit vereende en vrije
’ Z€i_ Duitschland is het, dat onze vijanden willen vernietigen!
E m_ Kraehteloos moet Duitschland weder worden, gelijk in vroe-
k g€_ gere eeuwen, blootgesteld aan de willekeur der naburen, de
jd em zondebok van Europa, ook nog na den oorlog voor altijd in
Blijkt; boeien geslagen in de ontwikkeling onzer economische be-
udên kwaamheden! Dat verstaan onze vijanden onder de vernie-
0266; tiging van de militaire macht van Pruisen! Zij zullen zich
in te het hoofd te pletter loopen! Sy
« 0
r
l
1
l
l
l
l