HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 88

JPEG (Deze pagina), 628.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l .. ,. , 2
Mijne Heeren, wij erkennen de rechtvaardige belangen ¥ N
js der neutralen bij den wereldhandel en het wereldverkeer. M
j ij Maar wij verwachten, dat de consideratie, welke wij gebrui- tl
ï ken, begrepen en ons recht, neen onze plicht, erkend wordt Z
` om met alle middelen weerwraak te oefenen voor deze niet ij
{ enkel met het volkenreeht, neen met de eenvoudige mensche- ‘ H
lijkheid spottende uithongeringspolitiek onzer vijanden. 1.
V
De oorlogsverklaring aan Portugal. i l
Mijne Heeren, sinds ik de laatste maal hier tot U sprak,
zijn wij verplicht geweest Portugal den oorlog te verklaren. §
`Ge hebt gehoord, aan welke lange reeks van neutraliteits- jj ä
i J schendingen Portugal zich schuldig heeft gemaakt. De j
P smadelijke, onder saluutschoten gepleegde roof olnzer sche- E
j pen, heeft den beker doen overloopen. Portugal heeft onder r
Engelands invloed gehandeld. Engeland heeft opnieuw zijne 1
J liefderijke bescherming der kleine mogendheden in praktijk j
j gebracht.
i j
j ë 1
Antwoord aan Asquith. j
W Mijne Heeren, toen ik hier den 9den December onze be-
. reidwilligheid te kennen gaf om over vrede te spreken, zei- I
_ de ik, dat ik eenzelfde bereidwilligheid nergens bij de re- `
geeringen der vijandelijke landen kon bemerken. Dat ik ge- l *
K i l
lijk had, heeft alles getoond, wat intusschen is geschied en A
wat wij uit den mond van de bestuurders der vijandelijke
staten hebben vernomen. De redevoeringen, welke te Londen,
Parijs, St. Petersburg en Rome zijn gehouden, zijn zoozeer
{ van eenzelfde beteekenis, dat ik er niet nader op behoef in te
l l ’
ll;
n t
!‘
ä