HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 87

JPEG (Deze pagina), 641.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

ä
, doch T den oorlog uit te strekken tot het gansche Duitsche volk, tot
ijkscli f onze vrouwen en onze kinderen, zijn Engeland en zijn bond-
En ik genooten buiten alle rechten der neutralen op het gebied van
al zul- handel en verkeer met de midden-Europeesche staten om-
ik ge- gegaan. De nota der Vereenigde Staten van 5 November 1915,
die een afdoend overzicht bevat van de door Engeland ge-
pleegde schendingen van het volkenrecht, is, voor zoover
bekend, tot op dit oogenblik door de Engelsche regeering
niet beantwoord. Evenals deze hadden ook de overige pro-
Bt VOj_ testen der neutralen bij onze vijanden geen ander succes, dan
H in dat nog meer schendingen der neutraliteit hebben plaats
gl.OO_ gevonden.
l.mgS_ Engeland is zelfs zoover gegaan, dat het menschlievende
rmêdê bemoeiingen van Amerikaansche philanthropen, zooals de
mO€i_ zending van melk voor de Duitschc kinderen, eenvoudig
H ook heeft verboden!
luiden De jongste ,,Order in Gouncil" bedreigt den handel op
ls, dat neutrale havens met nieuwe, tegen het volkenrecht ingaan-
,fW€l._ de verscherpingen der blokkaderegelen, tegen welker over-
lSt€m_ treding de regeering der Vereenigde Staten reeds vroeger
Sinds heeft geprotesteerd.
in het i
lering
ES Ons recht tot afweer van den in strijd met het volkenrecht
en we zijnden uithongeringsoorlog.
igaan. j
wordt
n uit- Mijne Heeren, geen kalme neutrale, hij mag ons al of
niet welgezind zijn, kan ons het recht ontzeggen, dat wij ons
van onze zijde te weer stellen te-gen dezen uithoungerings-
tegen- oorlog, welke in strijd is met het volkenrecht. Niemand ­
""" kan verwachten, dat we ons de middelen van verweer zullen
[ laten ontnemen, waarover wij beschikken. Wij gebruiken
uiten, die middelen en moeten ze gebruiken.
j . sa
[
l
r