HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 86

JPEG (Deze pagina), 683.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

li"`
B l
H j
neer wij b.v. bij het vraagstuk van het vleeschverbruik, doch T d
ook ten opzichte van andere eischen van het dagelijksch f 0.
jl leven, tijdelijk terugkeeren tot den toestand van 1870. En ik g
f i 1 meen te mogen zeggen, dat onze vijanden zich nog wel zul- li
. ` len herinneren, dat het toenmalige geslacht toch flink ge- g
noeg was, om krachtige slagen uit te deelen. d
X P
Duitschlands economische krachten. b
1, ç en
De maanden, die we thans doorleven - ik erken het vol- t'
mondig - zijn moeilijk. Ze brengen bekrimpingen in d
z menige huishouding, zorg in vele familiën. Doch des te groo­ S
E ‘ ter en dankbaarder is onze bewondering voor de opofferings-
2 gezindheid, voor de toewijding aan het vaderland, waarmede b
Q i de arme en onbemiddelde bevolking zich schikt in den moei- Z
lijken tijd en bereid is in dezen strijd om ons bestaan ook b
i zware lasten op zich te nemen. Aldus, Mijne Heeren, luiden
de berichten uit het geheele land. Maar zij melden tevens, dat D
het werk van hen, die thuis bleven, zijn vruchten zal afwer­ d
i l pen als de hemel zijn zegen geeft aan onze akkers. Eenstem­ li
mig wordt gemeld, dat het winterkoren goed staat en sinds h
lfi vele jaren hebben de berichten omtrent den stand van het
I graan in dezen tijd niet zulk een veelbelovende schildering l
gegeven, als thans het geval is. De graanoogst van 1915 was (
l B een der slechtste sinds vele tientallen van jaren en toch ko- ­
men we niet enkel uit met ons broodkoren, maar zullen we
l Y . nog met een behoorlijke reserve het nieuwe oogstjaar ingaan.
De kracht van Duitschland op landbouwgebied wordt
· hierdoor opnieuw bewezen. Gelijk wij tot nog toe zijn uit-
gekomen, zullen we ook verder rond komen. I
ä ‘ v v
j Beperking van de rechten der neutralen door de tegen- c
t standers. j
Bij de pogingen om ons uit te hongeren en in te sluiten, C
82 _
; J. E
l 5 1 E
. l
?
"l.i>ëï£