HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 85

JPEG (Deze pagina), 656.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

i
hebben, het moraal onzer troepen zou beginnen te verminde-
ren. Nu, Mijne Heeren, ik denk, dat de slag bij Verdun hun
l wel wat beters leert! De met geniaal beleid voorbereide ope-
_ raties worden door onze heldhaftige troepen uitgevoerd,
waarbij zij op een met zelfopofferenden moed strijdenden
vijand het eene voordeel na het andere behalen. Aldus, Mijne
H6. 1 Heeren, is de militaire toestand op alle fronten zeer goed
1 en geheel in overeenstemming met de verwachtingen.
Dank aan het leger.
en hier "_‘__“
¤ChJ¤€1`€ Mijne Heeren, wanneer wij dat hier thuis kunnen uit-
§§@V€11­ r spreken, welken dank, welken warmen dank moeten wij
ik J€O€J1 onzen strijders en hunnen leiders daarginds brengen, die nu
-ü€ d€ï` reeds, in de twintigste maand van den oorlog, er op los trek-
Tëïïdêü ` ken en den dood evenmin vreezend als op den eersten dag,
sche en t het vaderland met lijf en leven beschermen!
onver- ·
Noord- _
elsehes ” Vergeefsche hoop der vijanden op uithongering.
Amara ‘
m Vele l Mijne Heeren, onze vijanden meenen, dat, wat zij met de
1> doch i wapens niet kunnen verwezenlijken, te bereiken is door ons
Oort te in te sluiten en uit te hongeren. lk heb begrepen, dat onze
Galicië tegenstanders in het jaar 1915 deze hoop niet hebben wil-
Op de j len opgeven. Doch ik begrijp niet, hoe heldere koppen, na
iilkSCh` · de ervaringen van 1915, zich nog aan deze hoop kunnen
hebben j vastklampen. Onze tegenstanders vergeten, dat ons staatsbe-
ftêgïn l stuur, dank zij de organisatorische kracht der geheele be-
m mln 1 volking, zich opgewassen gevoelt tegen de moeilijke quaesties
mrt der levensmiddelendistributie, zij vergeten, dat het Duitsche
me m` volk over een verbazende moreele reserve beschikt, welke
lachten het in staat stelt, de in de laatste jaren sterk gestegen levens-
1 meer Y wijze te beperken. Mijne Heeren, het is toch te dragen, wan-
, 6 si
ra
E .