HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 84

JPEG (Deze pagina), 646.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

tltlllll I
» l
he`
il; _ rei
j 1 we
j 1 i ` _ rai
1 Rede van den Rijkskanselier in de zitting we
V1]
van den Rijksdag van 5 April 1916. r in
______i· 1 en
De militaire toestand op alle fronten is zeer goed. {
1 D2
Mijne Heeren, toen ik een drietal maanden geleden hier _
tot U sprak, heb ik getracht, U aan de hand der nuchtere
feiten een overzicht vaan den militairen toestand te geven. t Sp;
T De gebeurtenissen hebben het vertrouwen, waarmede ik toen OH
_ kon spreken, gerechtvaardigd. De Dardanellemexpeditie der mi
1 · vijanden is met een fiasco geëindigd. Na den zegevierenden ‘ kg
j veldtocht tegen Servië, waarbij aan de zijde der Duitsche en 1 hg
Oostenrijksch-Hongaarsehe legers dat van Bulgarije onver- ·
getelijken roem heeft geoogst, zijn Montenegro en Noord-
Albanië in handen van onze bondgenooten. De Engelschen - V,
r ‘ tobbenzich af voor de bevrijding van het in Koet-el-Amara ‘ -
ingesloten leger. Wel is het de·n Russen gelukt met hun vele i
tja malen grootere overmacht Erzeroem te overmeesteren, doch _, W,
sterke Turksche strijdkrachten beletten hen verder voort te in
te _ dringen. Evenals de stormloop der Russen in Oost-Galicië te
zijn de telkens hernieuwde aanvallen der Italianen op de 16;
~ Isonzo-linie afgestuit op den taaien moed der Oostenrijksch- 1 de
Hongaarsche troepen. Met ongehoorde inspanning hebben ­ Va
1 de Russen op een lang front hunne stormkolonnes ook tegen F St
onze linies voortgestuwd. Onder ontzettende verliezen zijn . VO
_ . zij echter ineengestort voor Hindenburg en zijn dapperen. dg
Mijne Heeren, den vijandelijken naties is door hunne re- VC
geering wijs gemaakt, dat wij met onze militaire krachten he
5 ” het einde tegemoet gingen. We zouden geen soldaten meer 1 W.
ä -80 M 6
lx?


lil