HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 81

JPEG (Deze pagina), 643.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

s
issïtss De Baralong-zaak. j
en zou,. ‘_"_‘_
lOi`<isii· Mijne Heeren, hoever de tegen ons aangewakkerde haat
is Vsi`· gaat, ziet men met afschuw aan de Baralong-zaak, die gru-
)i` Vsis weldaad van een onder Amerikaansche vlag varend Engelsch
VsOi`i"ëi· oorlogsschip, waarvan de equipage op de schandelijkste wijze
* tiiïms i de liulpelooze bemanning van een Duitsche duikboot heeft
il Vsi'· Z vermoord. Deze gruwelijke moord is in de Engelsche pers
ii Zelfs j geheel en al doodgezwegen. Uit schaamte? Wij weten het
wand niet. Op den geest hunner marine zijn de Engelschen altijd .
i sVsi" ( trotsch geweest. Hoe willen zij nu dezen schandelijken moord
i verantwoorden? Deze moord in koelen bloede op weerlooze
tiiiists· tegenstanders zal voor eeuwig in de geschiedenis der Engel-
ssi` ts- sche marine een onuitwisehbare schandvlek blijven. Ik wil
Og gs‘ dit geval niet generaliseeren, hoewel in de Engelsche pers
-t· Hst tal van bewijzen omtrent de ruwe opvatting van het oorlogs-
tzèïfde · werk aanwezig zijn. Ik herinner b.v. aan de berichten in de
iïissss i ,,Daily Ohro-niele" uit het Engelsche hoofdkwartier, waarin
» iiss het genoegen der Engelsche soldaten in het afmaken van
imsts‘ Duitsche soldaten op zulk een verschrikkelijke wijze werd
iisiist" verhaald en verheerlijkt, dat ik er voor terugdeins de daar-
iï iiist voor gebruikte woorden zelfs maar in den mond te nemen.
-sVsiis‘ j Bij onze troepen is het do-eden van den tegenstander geen
at iisg è aardigheid en geen sport. We veraehten dergelijke laag-
sii de " heden. Onze troepen doen hun plicht als eerlijke fatsoenlijke
i> iiist i lieden en juist daarom als brave soldaten en verdedigers van
Fi`s»ii· j het vaderland.
akrijk. i
an die i
sit de ‘ Bij den geestestoestand onzer tegenstanders is elk vredes-
dacht. i
mgdig l aanbod een dwaasheid.
Onze Q
tigen! Als eenmaal de geschiedenis zal oordeelen over de schuld
geput. ï voor dezen allerontzettendsten oorlog en voor zijnen duur,
i 77