HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 8

JPEG (Deze pagina), 827.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Bldz. Bldz.
Het oorlogsdoel der Franschen . 72 Hoop op den uitputtingsoorlog . 75
De beweerde strijd voor de vrij- De Baralong-zaak ....... 77
heid dervolken en het beginsel Bij den geestestoestand onzer
der nationaliteiten. . , . . . 73 tegenstanders is elk vredesaan­ ­
Het cetemm smsen: Duitschlands bod een dwaasheid ..... 77
ondergang ......... 75 Duitschlands oorlogsdoel .... 78 ;
Rede van 5 April 1916
De militaire toestand op alle Polen, Lithauers, Balten,Letten,
fronten is zeer goed ..... EO worden niet weder aan het reac-
Dank aan het leger . , .... 81 tionaire Rusland overgeleverd 87 I
Vergeefsche hoop der vijanden België geen Fransch-Engelsche 4
op uithongering ....... 81 vazalstaat .......... 88
Duitschlandseconomischekrach- Schadeloosstelling van de ver- .
ten ............. 82 volgde Duitschers in Rusland. 89 ,
Beperking van de rechten der Een nieuw Europa ...... 89 g
neutralendoordetegenstanders 82 Over de koloniën wordt op het
Ons recht tot afweer van den in vasteland beslist L ..... 90
strijd met het volkenrecht zijn- Vertrouwen in de toekomst. . . 90 I
den uithongeringsoorlog . . . 83 Het doel van onze vijanden: de
De oorlogsverklaringaanPortugal 84 vernietiging van het rijk. . . 90
Antwoord aan Asquith ..... 84 Duitschlands zonen strijden voor
Ons oorlogsdoel: de redding van Duitschlands bestaan . : . . 92
hetinzijn grondvesten geschokt De geweldige veranderingen se-
Continent .......... 86 dert een jaar ........ 92
De status quo ante kent na zulke '
schokkende gebeurtenissen de
geschiedenis niet ...... 86 ·
Rede in de zitting van de H0otd­Commissie van 9 November 1916 `
De rede van den Engelschen Mi- lle tegenovergestelde houding
nister Grey over de oorzaken van Lord Grey ....... 102 `
van den oorlog ....... 94 Rusland verzekerd van de gewa- I
VVat heeftden oorlog onvermijde- pende hulp van Frankrijk en .
lijk gemaakt? ........ 95 Engeland .......... 103 ‘
De nieuwe lezing over de Russi- Vie is dus van den oorlog de
sche mobilisatie ....... 96 schuld ? .......... 104
Het extra-blad van de ,.l§erliner Lord Grey leidt de aandacht op E
Lokalanzeiger" ....... 96 bijkomende zaken af .... 104 ,
De Oostenrijksche mobilisatie . 98 Het uitloopen der Duitsche vloot ‘
Duitschlan ds uiterste pogingen als casus bclli voor Engeland. . 104 ‘
om den wereldvrede tebewaren 99 Engeland wijst Duitschlands po- ,
Russische mobilisatie, volgens gingen, om den oorlog te loca­ E
Russische ambtelijke mededee­ liseeren, van de hand .... 105 I
lingen,gelijkstaandemetoorlog Het tijdperk na den vrede . . . 107 l
‘ tegen Duitschland ...... 100 De nieuwe wereldorde, zooals ‘
Rusland door Engeland aange- Engeland zich die voorstelt. . 108
moedigd .......... 101 Geweld-politiek ........ 108 j
l)e invloed door Duitschland op Vredesbonden veroveringsoorlog 109 I
Oostenrijk uitgeoefend tot be- Tegen Duitschlands zelfverdedi-
houd van den vrede ..... 101 ging moet iedere aanval zich [
te pletter loopen ....... 110 1
Keizerliike order aan leger en vloot .............. 112
Rede van 12 December 1916
Groote gebeurtenissen ..... 113 Een Duilsche nota aan de vijan- |
Het uithongerings­systee1n een deli_ike Mogendheden ..... 116 I
mislukking ......... 114 Duitschland is en blijft vastbe- I
Achter het leger staat het volk . 114 sloten ........... 118 I
Een officieele vredesactie . . . 115 j
Rede van 31 Januari 1917 I
Duitschlands vredesaanbod afge- De tijd voor het voeren van den I
wezen ........... 119 duikhootenoorlog is thansrijp 121 ;
\`at lluitschlands vijanden wil- De duikbootenoorlog is tegen I
_ len .....,...... 119 Engeland gericht, niet tegen de {
De onverbidclelijke duikbooten­ neutralen .......... 122
oorlog het meest humane mid- Vij moeten. daarom kunnen wij
del om tot de vrede te komen 120 I ook! ............ 123 i
De Dultsche Nota aan de Vereenigde Staten ....... ; . . 125 E
Memorie ...................... ' ..... 129 2
I
I
. I
. ‘ j