HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 79

JPEG (Deze pagina), 655.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

I
ä
EHg€` Het Ceterum eenseo: Duitschlands ondergang.
Lleinen F
Onder bescherming der regeeringen heeft men reeds van
if den begin af aan de volken ten opzichte van de werkelijkheid
r klei- l om den tuin geleid, door de fabriekmatige samenstelling en
ks op- ï verspreiding van leugenberichten van allerlei soort, onver-
ad ge- i woestbaren haat tegen ons gezaaid. Thans ziet men, dat
.n ver- g met dat alles toch geen overwinning wordt behaald. Men
i heeft talrijke militaire en diplomatieke nederlagen gele-
tllieer- X den en hecatomben ten offer gebracht, doch men kan het _
ani en ’ niet meer verhelen, dat wij in het Oosten en Westen ver
rd, dat g in het vijandelijke land staan, dat wij den weg naar het
vorens i Zuid-Oosten hebben geopend en dat wij zeer kostbare onder- ‘
geveld. j panden in onze macht hebben. Doch het ,,Oeterum censeo"_
sehen. i dat Duitschland vernietigd moet worden, mag niettemin niet
; door- worden opgegeven. Men heeft zich daaraan zoo wanhopig
ijk ten V vastgeklampt, dat men er zich niet meer van kan losmaken.
Ltiona- En deswege moeten weder honderdduizenden ter slachtbank
iet - H worden gevoerd.
landen
nl hêt Hoop op den uitputtingsoorlog.
lertaal r lj--------
9 Zijne ‘ Als nieuwste prikkel tot opwekking van blinde strijd-
d€lllk­ woede geldt de hoop op'den uitputtingsoorlolg. Dat onze
EHS té j levensmiddelen toereikend zijn, dat het er enkel op aan-
7- van j komt, ze goed te distribueeren, beamen wij allen, ook de
Hd wil j partij van den vorigen spreker. Een gebied, dat zich uit-
al ook _ strekt van Atrecht tot Mesopotamië kan economisch niet
mêhlk ; doodgedrukt worden.
Indien ons het gebrek aan levensmiddelen het hoofd niet
Il zijn i doet buigen, moet het naar de opvatting der vijanden het
ld- Ik 5 gebrek aan grondstoffen doen.
mïïêêï i Mijne Heeren, wij zijn voor een langdurigen oorlog van
*t €1`¤· J al het noodige voorzien. Een geheele reeks grondstoffen,
ï· l welke wij vóór den oorlog uitsluitend uit den vreemde bo-
..>