HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 76

JPEG (Deze pagina), 665.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

i
äli
Het oorlogsdoel der Engelschen. l lijk
T;""" Eb
Wanneer ik iets zeggen za.l over onze eigen vredesvoor- alg
« J waarden, dan moet ik eerst de vredesvoorwaarden der vijan- lllli
i _ den nader beschouwen. Onze vijanden hebben in den eersten Hlê
roes der verwachtingen, welke zij aanvankelijk op dezen del
l gemakkelijken oorlog meenden te kunnen bouwen, de bui- _ tal
tensporige oorlogsdoeleinden opgesteld, zij hebben de ver- SPC
ij nietiging van Duitschland geproclameerd. In Engeland wil- ‘ blc
de men voor dit doel desnoods 20 jaar vechten. Intusschen N Zêl
;. is men daar toch eenigszins bezorgd geworden over een zoo F (lof
langen duur van den oorlog. Niettemin is het einddoel in lïoê
weerwil van alle sedert voorgevallen gebeurtenissen onver- A, VO‘
anderd gebleven. Ik wijs naar de onlangs door den veel- Val
gelezen ,,National Review" geformuleerde oorlogsdoelein- E lïêl
j den. En zoo gaat het haast zonder uitzondering in de ge- kl?
E E heele Engelsche pers. De ,,Statesman", een als gematigd be- (lm
jr schouwd liberaal blad, noemt onder de vredesvoorwaarden: (ml
l de teruggave van Elzas-Lotharingen, de vernietiging van Al
het Pruisische militairisme, de verdrijving der Turken uit mé
Europa, de vorming van een Groot­Servië met Bosnië. De
J _ voormalige minister Masterman eischt den afstand van den
jf linker­Rijnoever en van ons geheele koloniale bezit. En de r DP
,,Labour Leader" is van meening, dat met deze eischen de _
l· regeering een voelhoren heeft wille.n uitsteken. Maar feite-
F lijk blijft alles bij het oude: Duitschland moet vernietigd
worden.
j j al
e da
_ Het oorlogsdoel der Franschen. p ul
? "_";T l he
En zoo klinkt het ook in de Fransche pers. Nog altijd mf
wordt Elzas-Lotharingen opgeëischt. De heer Hanoteaux re«
j heeft nog onlangs, in de ,,Figaro", in tegenstelling met de TC-
gebruikelijke legende van het overvallen Frankrijk, open- p Tl
vz
i
I »
w ë; A
.