HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 75

JPEG (Deze pagina), 653.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l
E
j regeering zich den vrede denkt, de geschiedenis van den _
A oorlog tot op dit oogenblik natuurlijkerwijze aanleiding
I geeft.
atiê T
J Buitengewone successen. Waarvoor nog meer offers?
Wij hebben buitengewone successen behaald, Mijne Hee-
ren, wij hebben onze vijanden de eene hoop na de andere
l ontnomen. Met de grootste hardnekkigheid hebben zij zich, _
. teleurgesteld in het verloren gaan van de eene verwach-
3 ting, vastgeklampt aan de andere. Zoolang hun nog ver-
mdgs- T wachtingen ten opzichte van Bulgarije toewenkten en Tur-
_ï kije vocht zonder in verbinding te staan met de beide kei- I
j zerrijken, konden we niet verwachten, dat onze tegenstan-
, ders de hoop zouden opgeven de tot nog toe hun berokken-
lelijke T de tegenslagen op de een of andere wijze weder goed te ma-
·lijken ‘ kent Thans, na de met Bulgarije tot stand gekomen wapen-
waar- broederschap, na de groote overwinning in Servië, de ope-
e ver- T ning van den weg tot den bondgenoot Turkije, en de daar-
2 volk mede gepaard gaande bedreiging van de gevoeligste pun- I
hoop, ten van het Britsche wereldrijk - moet dan nu niet bij onze
vie in vijanden de overtuiging steeds sterker post vatten, dat zij
al op- het spel verloren hebben? En moet dan niet bij menigeen
onzer, die inziet, dat de oorlog niet tot ons nadeel zal af-
en het f loopen, de gedachte opkomen: Waarom nog meer offers?
et be- Waarom biedt de Duitsche regeering geen vrede aan?
id toe Mijne Heeren, feitelijk is geen enkele onzer vijanden met
vrede vredesdenkbeelden tot ons gekomen. Feitelijk hebben onze
esaan- g vijanden het veel meer in hun belang geacht - ik heb reeds
., om- zooeven daarop gewezen - ons ten onrechte vredesaanbie-
>f nog dingen toe te dichten. Voor beide bestaat dezelfde grond:
et er- een ongeëvenaard zelfbedrog; dat wij slechts zouden vergroo-
n den ten, indien wij met vrcdesaanbiedingen bij onze tegen-
itsche standers kwamen, inplaats dat zij bij ons komen.
71
l
`
r
l
l