HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 74

JPEG (Deze pagina), 590.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

rïi"1
1 1
v1 1
; ws
1 oor
X gee
j 1 Beantwoording derVreC1esinterpe11atie j B _
E 1 ui
in de zitting van den Rijksdag Q "
2 1 W
, van 9 December 1915. ml,
ï_____ j ont
. tel<
Q tin
Onjuiste opvatting der vragen naar Duitschlands vredes- 1 Wa
|
ë voorwaarden. ‘
j dei
Mijne Heeren, deze interpellatie heeft in het vijandelijke de
j land bijzonder opzien gebaard, grootendeels van vroolijken ‘ ke;
aard. Men wil in de vraag naar Duitschlands vredesveorwaar­ 1 br<
den een bewijs zien, dat Duitschlanids kracht begint te ver- j nii
slappen, of dat de eensgezindheid onder het Duitsche volk me
begint af te nemen. Nu, Mijne Heeren, ik geloof en hoop, tel
Ji dat de zooeven gehoorde toelichting op de interpellatie in Vij
‘ hoofdzaak de blijde verwachting onzer vijanden niet zal op- hê
monteren, maar teleurstellen. OH
Voorzeker, Mijne Heeren, wenschen de interqpellanten het f l0<
spoedig begin van de vredesonderhandelingen. Uit het be~ W
toog van den vorigen spreker scheen mij de bezorgdheid toe
te klinken, dat wij de mogelijkheid van een eervollen vrede 1 VT
uit den weg zouden kunnen gaan, aannemelijke vredesaan- vii
biedingen, welke ons gedaan werden, zouden afwijzen, om- ZO
dat wij alle veroverde landen zouden willen behouden, of nog di
nieuwe daarbij zouden willen veroveren. Doch ik moet er- @9
kennen, dat tot zijne opwekking, spoedig een eind aan den 'CG
j oorlog te maken en openlijk te verklaren, hoe de Duitsohe SU
vo
»
11
Ii » 1
*a· 1
1
1
`äïik: :