HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 72

JPEG (Deze pagina), 630.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

¥E T 2
* i
il
立
nen en in omloop gebracht. Waarheen men ook ziet: leugen T H0
M en laster! _ ]00
I sch
I T Leugen, ook in het land der Boeren. j vii;
· ’ . der
Mijne Heeren, ik moet bij deze gelegenheid nog een bij- kr;
n zonder geval vastleggen. j
Toen in opdracht van Engeland generaal Botha Zuidwest- T vm
i Afrika aanviel, verzon hij het praatje van Duitsche plannen j dg;
' om de Zuid-Afrikaansche Unie aan te vallen en te veroveren, Du
ten einde daarmede den overval der Duitsche bezitting in
5 de oogen zijner landgenooten te rechtvaardigen. Broederbloed `
j werd toen vergeten, omdat het der Boerenbevolking tegen de ‘
borst stuitte, aan den overval deel te nemen en voormalige i
` wapenbroeders, die opkwamen voor de eer van hun stam, j
werden in de gevangenis gewonpen. Thans tracht generaal
T i Botha de Boerenbevolking zelfs over te halen om op te treden
i op het Europeesche oorlogsterrein, door de bewering, dat de
veroveringslust der Duitschers zich zelfs tot den geboorte-
grond der Boeren uitstrekte. Ik‘vind geen woorden, Mijne
Heeren, die scherp genoeg zouden zijn, om protest aan te T
teekenen tegen deze onware en boosaardige bewering. M
‘ Q
. Zij vermogen niets tegen de macht der feiten. 0
Q Mijne Heeren, ik heb getracht u een nuchtere voorstelling T
jj te geven van den toestand op het oorlogsterrein binnen en ·
buiten de grenzen, gelijk hij is. Zoo zijn de feiten. Tegenover ,
·· de kracht van hun taal vermogen onze vijanden niets. In
onze rekening is geen enkel zwak punt, geen onzekere fac-
tor, die ons rotsvast vertrouwen zou kunnen schokken. ln- I
dien onze tegenstanders nog niet bukken willen voor de .
feiten, zullen zij het later moeten. De Duitsche natie, on-
wrikbaar vertrouwend op haar kracht., is onoverwinnelijk. j
X
G8 ·
2

I j'.
äïáï i
l ;
ë ï t
la;.