HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 71

JPEG (Deze pagina), 722.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

1
31% Om S De leugen, dat Duitschland naar vrede snakt.
ver de "‘?"_
gerust
m *09- i Onze tegenstanders, Mijne Heeren, - ik duidde het zoo-
, even reeds aan - trekken uit onze militaire positie en econo-
mische toestanden de merkwaardige conclusie, dat wij aan
_ den voeravend van een ineenstorting staan. Reeds weken is
i de pers der Entente ­- en dat geldt ook voor een deel de neu-
! trale landen - vol artikelen met opzienbarende titels:
1WOOï`· V Duitschland is verslagen! Duitschlands einde! Duitschland ` -
Oï`S]P€!· Q verhongert! Duitschland bedelt om vrede! - en zoo voorts.
fi? Wm · Vooral het bedelen om vrede speelt een groote rol. Geen be-
lang- ! kende Duitsche persoonlijkheid kon van verblijfplaats ver-
Bëbêl, anderen, zonder gedoodverfd te worden als vredesbemidde-
ë J @11ä K laar voor de Duitsche regeering. Eerst was het Prins Biilow
1ï’Gbl‘€­ ; in Zwitserland, toen Staatssecretaris Solf te ’s-Gravenhage,
Tddïli- t onlangs weer Prins Max van Baden te Stockholm en Kardi-
Füb1‘ï@­ naal Hartman te Rome. Hun allen werd de opdracht toege-
Odigd­ r dicht, als vredesbemiddelaar op te treden. En overal dezelfde
eid, de j motiveering: Duitschland is op en moet vrede vragen. Ter
onder- afwisseling worden intusschen ook wel eens andere registers
er ge- uitgetrokken. Na onze successen in Servië heette het, dat de _
ieenen “ Keizer Constantinopel zou binnentrekken en vandaar uit
i aan de wereld den vrede dicteeren. Zou men daar de zooge-
oo ge- ­ naamde kleinmoedigheid van Duitschland aan de kaak stel-
ebben. len, hier zou men aantoonen den Duitschen overmoed. Er is
Jorlog, geen woord waar van al deze legenden. Men is met dien
eigen i persveldtocht met haar bijzondere toespitsing begonnen op
e ont- het oogenblik, dat de politiek der Entente op den Balkan
ervaar- dreigde ineen te storten, waar wij ons den weg naar het zuid-
r bon- oosten baanden, waar de bloedige pogingen onzer vijanden,
r be- om op het westelijk front door te breken, mislukten. Dat is
et en- ` de sleutel! Na zooveel mislukkingen was een middel noodig
tr wil- _ om den eigen slechten toestand weg te doezelen. Daarom
werd de aanstaande ineenzinking van Duitschland verzon-
j 67