HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 70

JPEG (Deze pagina), 678.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

gl?
ig.
li ma van het succes der afsluiting ingang te doen vinden, om ‘ De
,1 meer mede te deelen omtrent de prijzen bij ons, dan over de "_
hoogere prijzen bij hen. Onze vijanden kunnen zich gerust
‘ stellen: we hebben wel' geen overvloed, doch we komen toe. v «
i I _ p eve
mi
Wij hadden onze krachten onderschat. · gg]
i l tra
Mijne Heeren, misschien is het interessant, de tegenwoor- DU
dige feitelijke toestanden te vergelijken met de voorstel- vg;
lingen, welke men zich voor den oorlog gemaakt heeft van ­ VO
zijn uitwerking op het maatschappelijke leven. Uw lang- i kg;
jarige leider, heeren sociaal-democraten, August Bebel, gm,
1 heeft daarover uitvoerig gesproken op den Partijdag te Jena t lag
A in 1911. Bebel heeft toen voor den tijd, kort na het uitbre­ j in
ken van den oorlog, voorspeld het bankroet van honderddui- 1 OD;
. zenden kleine neringdoenden, den stilstandvan alle fabric- ng
V ï ken, die niet werken voor den aanmaak van krijgsbenoodigd­ t di<
heden, een absoluut niet te bemeesteren werkeloosheid, de j mc
U onmogelijkheid om de gezinnen der werkeloozen te onder- afi
l l steunen, het bankroet der vakvereenigingsfondsen, der ge- ui1
meenten, van staat en rijk en den feitelijken algemeenen “ Ke
i hongersnood. i aai
Mijne Heeren, voorzeker heeft niet Bebel alleen zoo ge- ­ na
dacht. Velen onzer zullen in zijn vrees gedeeld hebben. lei
Maar dan is het op dit oogenblik, na 16 maanden oorlog, ge
toch wel geoorloofd te verklaren, dat wij zelf onze eigen 1 pe
kracht onderschat hebben en dat, in weerwil van alle ont- he
beringen, de groote werkkracht, de toewijding en offervaar- dr
digheid, die van alle zijden door enkele personen, door bon- oo
_ den, vakvereenigingen, door gemeenten, staat en rijk be- on
toond zijn, praestaties hebben geleverd, welke we niet en- ` de
lj kel mogen critiseeren, doch waarvoor wij ook dankbaar wil- _ on
I len zijn. we
jj ee _ j

v
j E i
iii