HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 7

JPEG (Deze pagina), 729.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

<
j Rede van 4 Augustus 1914
Bldz. Bldz.
l Aan het vredelievende Duitsch- Frankrijks vredebreuk, hoewel
land wordt de oorlog opgedron- 1)uitschland de grenzen eer-
gen .......... , . 5 biedigt ........... 8
Ruslands inmenging. Duitsche Uit noodweer moest Duitscliland
beiniddelingspogingen .... G Belgisch grondgebied betreden 9
Ruslands mobilisatie noopt tot Tegenioetkomende houding te-
tegenniaatregelen ...... 7 genover Engeland. Zuiver ge-
weten ........ , . . 10
l Rede van 2 December 1914
i Dank des Keizers aan de natie 12 llet aggressieve karakter der
Vertrouwen in leger en vloot; wa- _ 'l‘riple­Enten te ....... 18
` penbroeders ......... 12 Streven naar een betere verstand-
‘ De Turken als bondgenooten. . 13 houding met Engeland .... 19
Heldendaden sinds het begin van Engelands gelijktijdige aanslui-
‘ den oorlog ......... 13 ting bij Frankrijk en Rusland. 20
I Mishandelingvanl)uitsehe staats- . De kring om Duitseliland . . . 21
‘ b1ll'g‘Gl‘SQIl den vreemde . . . 13 Duitschlands vaste wil om te
De verantwoordelijkheid voor overwinnen ......... 22
dezen oorlog ....,... 14 (leen partijen meer, enkel Duit-
i De Belgische neutraliteit als voor- schers ........... 23
` wendsel .......... 16 Dank aan Duitschlands helden-
l Bewijzen voor de schuld der Bel- zonen .......... , 23
gische regeering ...... 17 Ons vredesdoel ........ 24
` Engelands staatkunde en de we-
l reldgeschiedenis ....... 18 l
l Rede van 28 Mei 1915
l Italië's trouwbreuk ...... 25 \`ij hebben alles gedaan .... 28
Ver-strekkende aanbiedingen llet zal hun niet gelukken! . . 29
l van Oostenrijk ....... 25 De leugenveldtoeht van onze vi_j-
Q Ongereehtvaardigde twi_jfel. . . 26 anden ........... 30
l Niet het volk, maar het Kabinet Duitschlands heilige toorn en wil
I wilde den oorlog ...... 27 om te overwinnen ...... 31
, Rede van 19 Augustus 1915
Nieuwe, roemvolle daden . . . 32 l lle Ring der Entente ..... 46
l Krachtige legers beschikbaar Onze betrekkingen met Rusland 47
l voor nieuwe slagen ..... 32 l Duitschlands bernoeiingen voor
Dank aan de neutralen en aan een vergelijk tusschen Rusland
{ den Paus .......... en (lostenrijk-Hongarije . . . 48
Q De bloedschuld dertegenstanders 34 De tegenstanders verbergen hun
; Engelands schuld en huichelarij 34 schuld achter lasteringen. . . 51
r De rapporten der Belgische ge- Ons beheer van Congres-Polen. 52
l zanten ........... 37 Een nieuw Europa, een krachtig
Pogingen van den Rijkskanselier lluitsehland. vrijheid ter zee . 53
om niet Engeland tot een ver- lluitschland beschermer van den
gelijk te komen ....... 40 vrede en van de vrijheid der
Engeland misleidde de openbare naties .... . ..... 54
nieening .......... 44 ,
Rede van 9 December 1915
. Bulgarije mengt zicliin den strijd 56 I Onze economische toestanden . G5
j Servië wordt opgeofferd .... 57 \'ij hadden onze krachten onder-
De weg naar hetOosten geopend 58 1 schat ............ G6
r Dwangpolitlek tegenover nen- , lle leugen. dat lluitschland naar
‘ trale staten ...... . . . 59 E vrede snakt ......... L7
lüngelsche bekentenissen .... ($1 Leugen. ook in het land der
De toestand op de oorlogsterrci- Boeren ........... GS
` nen ............ G2 Zij vermogen niets tegen de
Ons werken achter het front. . U3 I macht der feiten ....... ($8
l Beantwoording der Vredesànterpellatie in de zitting van 9 Dec. 1915
Q Onjuiste opvatting der vragen Buitengewone successen. `Waari
naar Duitschlands vredesvoor- voor nog meer offers? .... T1
waarden ........ 70 Het oorlogsdoel der Engelschen 72
l
l
I
·l