HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 69

JPEG (Deze pagina), 695.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

1
Hg __ Onze economische toestanden.
Efende
Schep Mijne·IIeeren, over onze economische toestanden zal ik me
mmm heden slechts eenige korte opmerkingen veroorloven. Wij
ug in hebben voldoende levensmiddelen, wanneer wij ze op de juis-
te wijze verdeelen. Dat is het prineipieele, beslissende feit,
l VOn_ waaraan we ons hebben vast te honden. Dat we in oorlogs-
Tk du tijd ons niet zoo goedkoop en overvloedig kunnen voeden als
melk in dagen van vrede, is natuurlijk. De nood, welke ten gevolge
uw te van den oorlog in tal van onbemiddelde gezinnen is inge- ‘
gn tO_ slopen, wordt door niemand zoo sterk betreurd als door mij.
têdgm j Waar de kostvvinner zijn gezondheid heeft verloren of zelfs
V, aan reeds in vijandelijk gebied begraven is, waar een met moeite
is tot en inspanning opgerichte zaak, welke aan het gezin levens-
jgaaw onderhoud verschafte, is ten gronde gegaan door het onder
Glêgdl de wapens komen van den leider, kunnen wij met onze onder-
gêgn steuning van staatsvvege niet alles weer goed maken. Een
L Wap zoo geweldig, algemeen ontzettend gebeuren is een harde
m het slag voor vele individuen. Ik weet wel, welk een last van
ld gb zorgen en ontberingen vele Duitsche vrouwen met hare kin-
uischê deren in dezen tijd hebben te torsen. Ik ben vol bewondering
b€mn_ voor den heldenmoed, voor de stille heldhaftigheid van haar
Ondêu strijd, waarvoor ook haar de dank van het Vaderland moet
G W€_ gebracht worden.
was De maatregelen, welke de regeering heeft genomen tot
VOO? _ leniging van den nood en tot verdeeling der levensmiddelen,
mj in i zijn meermalen als onvoldoende en te laat komend gecriti-
aan de seerd. Ik wil voor ’t oogenblik daarover niet twisten. Wan-
neer bij deze gelegenheid geheele standen in het algemeen
tuursr verantwoordelijk zijn gesteld voor de bestaande toestanden,
nog is dit onbillijk. Individueele misslagen komen voor. Waar
miO€_ vvij den vvoeker kunnen constateeren, maken wij een eind aan
mhtêl, zijn leelijk bedrijf. Onze vijanden betalen hooger prijs voor
[ doet de belangrijkste levensmiddelen, voor graan en aardappelen,
l. dan wij, geven er evenwel de voorkeur aan, teneinde het dog-
· 5 65
l