HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 68

JPEG (Deze pagina), 729.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

il E
was in dit land van de hoogste industrieele ontwikkeling ­-
. door gestrenge handhaving der sociale bepalingen betreffende
jj de veiligheid, ten minste voor een begin van een bescher- D
vt ming der arbeiders gezorgd, gelijk die reeds sinds tientallen had
[ van jaren bij ons bestond en naar Duitsche opvatting in het
$ geen enkel beschaafd land mag ontbreken. te E
In Polen, Lithauen en ook gedeeltelijk in Koerland von-
[ den wij, tengevolge van het ontzettende ve-rnielingswerk der wd
j - Russen, een toestand van bijna volslagen anarchie. Een nieu- m ‘
l we organisatie der politie en der gemeenten was opnieuw te vm
regelen, een nieuwe organisatie der justitie en van den to- S10]
j i ? taal verwaarloosden gezondheidsdienst, speciaal in de steden, 1 W3
l ( in het leven te roepen. Dat alles is gebeurd. Een nieuw, aan we
; vaste regels gebonden beheer van bosschen en mijnen is tot en
l stand gebracht. Meer dan 4000 kilometer nieuwe, begaan- om
* bare wegen, een aantal nieuwe spoorwegen zijn aangelegd. de
Wij hebben in Polen, dat onder Ruslands heerschappij geen Stg
j autonomie kende, een gemeente-administratie ingevoerd, wel- ZOO
ä ke voor de bevolking den weg opent tot deelneming aan het Sm
l openbare leven. Overal is het onderwijs weder ter hand ge- ZOT
nomen. Te Warschau zijn de universiteit en de technische dm
j j hoogeschool weder geopend als nationale onderwijsinstellin- VOC
gen van het Poolsche volk. De onderwijskrachten konden Str
grootendeels gewonnen worden uit de binnenlandsche we- get
lj tenschappelijke kringen aldaar. Nog in Februari 1915 was ‘
door de Russische overheden het verzoek, om eenige voor- 1 M"?]
drachten in het Poolsch aan de universiteit toe te staan, in ml]
weerwil van het manifest van Grootvorst Nikolaas, van de See
hand gewezen. lm
Mijne Heeren, dit zijn enkele staaltjes van onze bestuurs- Ye]
werkzaamheid in de bezette landen. Ongetwijfeld is nog ISV
nooit in de wereldgeschiedenis in een oorlog, waar millioe-
nen aan het front een strijd op leven en dood voeren, achter Z1];
het front zooveel werk des vredes verricht. Dat werk doet de
Q noch aan Hunnen noch aan krachtsuitputting denken. da:
64 . e · 5
ll
E
sw.
luidt. V