HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 67

JPEG (Deze pagina), 643.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

3
puin te schieten, zal nauwelijks voor hem een schadeloos- ü ·
stelling van zijn militaire tegenslagen zijn.
lope-
ngen.
Stand Ons werken achter het front.
OOS" Aldus ziet het er uit aan onze fronten, Mijne Heeren.
Qbiêd I Laat mij met een enkel woord ons werken achter het front
ZïIïgS' schetsen. ‘
In Noord-Frankrijk en België zijn een groot aantal leden
lsvêp van dit hooge lichaam werkzaam. De heeren zullen mij toe-
amb geven, dat wij naar behooren en met goed gevolg ons heb-
(1001* r ben ingespannen, om de krachten van het economische le-
[1 ge' ven weder op te wekken. Overal hebben de administraties
van der etappen het land bebouwd en den oogst ingehaald. In
men België is het in vele opzichten gelukt, in het landbouw-
ï`€mk‘ bedrijf nagenoeg weder normale toestanden te brengen. Waar
WPBH mogelijk, is ook aan nijverheid en handel nieuw leven inge-
C van blazen. In het geld-, crediet- en bankwezen in België is weer
H€€‘ orde geschapen. De verkeersmiddelen, de post, de spoor en de-
1 dw binnen-scheepvaart zijn weer op gang gebracht. Tallooze,
ldêïsw door den vijand opgeblazen bruggen zijn hersteld. In de
9 Gen kolenniijn-exploitatie is bijna de normale productie als in
ämêïï j vredestijd bereikt, zoodat in het laatste kwartaal de kolen-
mêt opbrengst bijna Sló millioen tonnen bedroeg. De werkeloos-
ï&g€‘ heid wordt bestreden door werkverschaffing vanwege ge-
laten Q meente en staat. Uitgesloten is het natuurlijk, aan de ar-
, beidsmarkt een normaal karakter te geven, omdat Engeland
Hou- den overzeeschen invoer naar het gebied van zijn bondge-
.eerd. E noot afsnijdt en daardoor zijn industrie vermoordt.
itzet- De algemeene leerplicht wordt doorgevoerd. Ook wordt de
Ita- vroeger vergeefs beproefde toepassing der voorschriften be-
zame t treffende het geven van onderwijs in het Vlaamsch doorge-
l, tot j zet. Eveneens hebben wij - wat tot nog toe onbereikbaar
. 63
i