HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 66

JPEG (Deze pagina), 696.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

` ‘
E: i
al « I
sl De toestand op de oorlogsterreinen. pui;
l · stel
ui.
Over den vermoedelijken verderen loop der militaire ope-
` raties op `den Balkan onthoud ik mij van beschouwingen.
Ik tracht slechts uiteen te zetten, hoe ik mij den toestand PE
g van het oogenblik voorstel. I
In het Oosten nemen onze troepen, te zamen met de Oos- j
tenrijksch-I-Iongaarsche een ver in het Russische gebied . Lee
vooruitgeschoven, goed gebouwde, stevige verdedigings- Seb
stellingvin, steeds gereed voor verderen opmarsch. I
In het Westen hebben wel de met de grootste doodsver- Vee
t i achting door de Franschen en Engelsehen ondernomen aan- gev
. vallen ons front op enkele punten ingedrukt, doch de door- bee
braak, welke onder alle omstandigheden moest worden ge- vee
foreeerd, is, evenals alle vroegere pogingen, mislukt. Van der
, den omvang van den ontzettenden worstelstrijd krijgt men Be]
I een voorstelling, Mijne Heeren, als men bedenkt, dat Frank- bed
,§ rijk alleen in Champagne niet heel veel minder troepen mep
i heeft ingezet, als waarmede Duitschland in den oorlog van bla
j 1870 ten strijde is getrokken. Er is geen woord, Mijne Hee- eed
{ ren, dat diep genoeg gevoeld zou zijn, om weer te geven den bie
lt . dank van het Vaderland aan onze soldaten, onze strijders, dgc
pf die trots een ontzettend trommelvuur des vijands, trots een ke]
veelvondige numerieke minderheid, met hunne lichamen I we
E een muur tegenover den vijand hebben gesteld, dien hij niet I gpl
heeft kunnen doorbreken. Onvergankelijke eer aan de nage- hej
dachtenis van allen, die daar hun leven hebben gelaten i me
­ voor hunne vrienden! bei
Evenals op ons Westelijk front is de O0stenrijksch­H011­ i de;
n gaarsche verdedigingslinie tegen Italië hecht en ongedeerd. my
In heldhafti ge verdediging zijn de onafgebroken, met ontzet- J
ij tend menschcnverlies gepaard gaande aanvallen der Ita- vm
lianen afgeslagen. Dat Italië daarbij er in slaagt, vreedzame i tm
I steden, welker bevrijding het zich tot taak had gesteld, tot j Zei;
62
äê M
i
I;
lï i
itäl.