HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 65

JPEG (Deze pagina), 646.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l .
d ge- _
Lt Sar land voor den oorlog te waarschuwen, en dat hij, toen de mo-
nstad bilisatie van Rusland den oorlog had ontketend, - al of niet
ng tg j tegen zijn wil, dat laat ik daar - tot deelneming aan den
vegen oorlog besloot, nog vóór de neutraliteit van België ter sprake
G van kwam. Wanneer mijne herinnering mij niet bedriegt, was de
1 van ,,Times" de eerste, die openlijk erkende, dat België voor
j Dat, Engeland niet de ,,easus belli" was. Des te nardnekkiger
jutm_ bleef Engeland voortgaan, ons voor de neutrale wereld af
te schilderen als de tractaatschendende, heerschzuchtige, de
wm? wereld onder haar militairisme verdrukkende natie, welke ·
liteit vernietigd moest worden.
t met 4 Thans heeft Engeland en hebben zijn Bondgenooten met
j met hem alle recht verloren, dezen aanklagersrol voort te zetten.
land, Wie een politiek van geweld voert, gelijk thans de Entente
tegenover Griekenland doet, kan niet langer den schijnhei-
; €Ch_ lige spelen. Dat zullen we juist zoo dikwijls en zoo nadruk-
huh kelijk tegenover de wereld herhalen, Mijne Heeren, als
gitem Engeland getracht heeft zijn waren aard te verbergen ach-
3 Enï ter verdaehtmaking van Duitschland.
Met
e van
geha­ . Engelsche bekentenissen.
a van i ï’”"""_”'ï_`
lïï BH . .. . . .
Tom- j Overigens schijnt Engeland te beginnen met dit zelf in te
Hd is ', zien. De ,,Westminster Gazette", waarvan men beweert, dat
C1. In j zij dicht bij de regeering staat, komt in een artikel van 30
Casus j November tot de openlijke erkenning, dat Engeland tegen
voor- I Duitschland de wapens heeft opgevat, omdat Duitschland
5 hêt anders niet had kunnen worden bedwongen. Waarom heeft
VGT- de ,,Westminster Gazette" dat niet reeds op 4 Augustus 1914
Tank- verklaard? Dan had de wereld reeds van den beginne af ge-
213011- weten, waaraan zich te houden. Nu heeft de wereld ten
Rus- minste zekerheid, waarom deze oorlog op aandrang van Enge~
land wordt voortgezet.
61