HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 64

JPEG (Deze pagina), 739.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

iz w
men met de uitlegging ervan. Van Griekenland werd ge--
eischt: de terugtrekking van alle Grieksche troepen uit Sa- kin
I I loniki en omgeving, de vrije beschikking over deze havenstad_ bij
i. om er de noodige maatregelen voor militaire verdediging te j mg
ij W nemen, de vrije beschikking over de Grieksche spoorwegen (im
i en groote wegen van Saloniki naar de grenzen ter wille van lf;
j ll het troepenvervoer, vrijheid voor militaire maatregelen van ën
j allerlei aard in de territoriale wateren van Griekenland. Dat, 1 1
i Mijne Heeren, verstaat de Entente onder welwillende neutra- 3 Q
meat. te
p Mijne Heeren, de Grieksche regeering is, trots den moeilij- W6
ken toestand, waarin zij verkeert, besloten hare neutraliteit Vet
j j ook verder te handhaven, een neutraliteit, welke strookt met · h
i ‘ haar uitdrukkelijk uitgesproken wil en rekening houdt met vä
, de waardigheid en de onafhankelijkheid van Griekenland, tg
p evenals met zijne belangen. Hi
i De zaak is nog niet tot een einde gebracht. Ik heb het ech- kt;
ter noodzakelijk geacht, te dezer plaatse nog eens nadruk- ED
i kelijk te wijzen op de ongetwijfeld ree·ds welbekende feiten, tel
" j om aldus te protesteeren tegen de intriges, waarmede de En-
Y tente, voor alles Engeland, ons onophoudelijk bestrijdt. Met
m onvermoeide herhaling en met een geraffineerde wijze van
l voorstellen heeft Engeland de wereld de meening ingeha­ . En
I merd, dat het met edelmoedige zelfopoffering ter wille van M _
het overrompelde België naar de wapens heeft gegrepen en
dat het geroepen is, over Duitschland, wegens deze overrom- _.
peling, een goddelijk strafgericht te voltrekken. Engeland is i
Q j . . ZIJ
j er in geslaagd, daarmede zaken te maken in de wereld. In NC
den loop der tijden heeft het intusschen België als ,,casus W D1
belli" laten schieten. Het werd te algemeen bekend, dat voor- E Em
eerst de omsingelingspolitiek van Engeland, vervolgens het de
zonder medew_eten van het Parlement op zich laden van ver- VG
plichtingen tegenover het aan Rusland geketende Frank- we
rijk, het Engelsche Kabinet dermate de handen had gebon- mj
den, dat Sir Edward Grey er niet toe kon besluiten, Rus- la]
ii 60
ïëï
ll
i
llálik.