HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 63

JPEG (Deze pagina), 659.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

komst van landen en volken, die streven naar hooger ont-
wikkeling.
is de
Stand . Dwangpolitiek tegenover de neutrale staten.
bond-
n den '
hl tel Mijne Heeren, wat onze tegenstanders politiek en mili-
3 (lap` tair op den Balkan ingeboet hebben, trachten zij thans te
ill ge' herwinnen door een politiek van dwang tegenover neutrale
ill Oll` j staten. Zij blijven daarmede wel hunne reeds vanaf den be- '
Del" ginne gevolgde beginselen getrouw. Eerst werd Servië, ver-
volgens België genoopt, in geen geval den weg tot een ver-
agdad E gelijk te bewandelen, doch zich te schikken naar, zich op te
Ollllell offeren voor het oorlogsplan der Entente. Nu moet Grieken-
ellgell land aan de beurt komen. Aanvankelijk beweerden de En-
tente-Mogendheden, dat zij, toen zij hunne troepen te Salo-
lll be‘ niki aan land zetten, door Griekenland te hulp waren ge-
ellegh G roepen. Intusschen is het de heer Venizelos zelf geweest, die
l met deze bewering heeft tegengesproken. De heer Venizelos
le be' heeft in de Grieksche Kamer uitdrukkelijk verklaard, dat de
3 Ome f landing van troepen te Saloniki in geen enkel verband
alles l stond met zijn vroeger verzoe-k aan de Entente, om troepen
llelllel E te zenden. Eigenmachtig begonnen Engeland en Frankrijk
ü K"' hunne troepenlandingen te Saloniki en zetten ze voort, in .
«ïae@¤ Q weerwil van de krachtige protesten der Grieksche regeering.
lBel‘ Thans treden zij daar geheel en al als heerschers van het
Vrede land op. Wij waren getuigen van het belangwekkende
- Slap j schouwspel, hoe de bestrijders van het zoogenaanide Prui-
ll del sische militairisme de overweldigende macht der Engelsche ~
i vloot gebruiken als brutaal dreigmiddel, om de Grieksche re-
Nll de V geering te dwingen tot schending van de plichten, welke op
F llle` haar als neutrale mogendheid rusten. Eerst werd haar de
Cleell toezegging van een welwillende neutraliteit afgeperst. Toen
le OP" men de inwilliging van het beginsel had verkregen, begon
59