HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 62

JPEG (Deze pagina), 669.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

El ` .
De weg naar het Oosten geopend. Y ko
Q Mijne Heeren, door de overwinning op de Serviërs is de
2, Donau vrij geworden, de verbinding met Turkije tot stand D
f gebracht. Onbolemmerd kunnen wij onzen Turkschen bond- -
genoot de hand reiken en wij verheugen ons, hem in den
heeten strijd, dien hij heeft te voeren, met meer kracht ter
j zijde te kunnen staan dan tot nog toe. Met heldhaftige dap- im
perheid hebben de Turken de wacht aan de Dardanellen ge- jjj
houden, waarvan Mr. Asquith reeds in den zomer den on- St
middellijken val voorspelde. Op ’t oogenblik staan de Dar- t gj
j E danellen sterker dan ooit. W
° In November, Mijne Heeren, werd Engeland met Bagdad gj
` getroost. Doch ook daar hebben de Turken hun ouden Oj
krijgsroem gehandhaafd en den Engelschen een gevoeligen jg
klap toegebracht. je
j i Mijne Heeren, de open weg naar het naburige oosten be- jj;
i teekent een mijlpaal in de geschiedenis van dezen oorlog. l Tj
Uit een militair oogpunt is het onmiddellijk contact met Z Cj
' Turkije van onschatbare waarde. Van economische zijde be- jj
j § schouwd, vult de invoer uit de Balkanlanden en Turkije onze i jg
voorraden ojp de meest welkome wijze aan. Boven alles j Sj
[ echter, Mijne Heeren, zijn de vooruitzichten in de toekomst jj
veelbelovend. Dank zij de veelomvattende politiek van Ko- jj
ning Ferdinand van Bulgarije is een vaste brug geslagen W
tusschen de onafscheidelijk verbonden keizerrijken, den Bal- rj
kan en den nabijgelegen Oriënt. Deze brug zal, als de vrede jj
weder is tot stand gekomen, niet dreunen onder den stap S,
_ van marcheerende bataljons, doch werken des vredes en der S
` A beschaving dienen. V
In wederkeerig ruilverkeer onzer producten zullen wij de g
door de wapenbroeders bevestigde vriendschap hechter ina- W jj
ken, niet om de volken tegen elkander uit te spelen, doch t
om in vreedzaam verkeer krachtig deel te nemen aan de op- 1-
ij ss
ll
l
t ’ i
j `E