HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 61

JPEG (Deze pagina), 675.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l
j Door Rusland in den steek gelaten, moest Bulgarije, dat
het voornaamste deel van de oorlogslasten had gedragen,
toezien, hoe de vruchten zijner overwinning den Servischen
buurman in den schoot vielen. Servië moest bij allen voor-
dag gaan, omdat het Ruslands voorhoede tegen Oostenrijk was.
Thans heeft Koning Ferdinand het woord, dat hij aan het
_ eind van den tweeden Balkanoorlog aan zijn volk gaf, ten
volle waar gemaakt: de Bulgaarsche vainen, welke toen na
· roemvollen strijd doch diepe teleurstelling werden opgerold,
wazpperen heden over het toen verloren land.
Mijne '
n. j
Servië wordt opgeofferd.
Servië, Mijne Heeren, inplaats van naar een vergelijk te
trachten en het land de offers van een nieuwen oorlog te be-
gaan, sparen, besloot niet enkel zich te weren tegen den gecombi-
t uit- neerden aanval der Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche
amen legers, doch ook tegen zijn oostelijken buurman op te trekken.
ide te Servië vertrouwde op de toezegging van Sir Edward Grey,
1 ge- dat Engeland zijnen vrienden op den Balkan iederen, slechts
Ldoch, denkbaren steun zou verschaffen. Thans is het Servische
staten leger grootendeels vernietigd. Vergeefs hebben de Serviërs L
welks gewacht op de beloofde hulp van Engeland en Frankrijk.
had Ten tweede male heeft een kleine natie zich opgeofferd
jding voor de westelijke Mogendheden.
>aard. Onze troepen hebben ook in de Servische bergen, met over-
äervië winning van alle moeilijkheden, glansrijk gevochten. Op-
st toe nieuw brengen wij hun onzen warmen dank en evenzeer
rs het brengen wij, naast onze oude, trouwbeproefde wapenbroe-
ders van Oostenrijk-Hongarije, den pasverworven vriend, het
garije Bulgaarsche leger dank, dat met roem heeft gestreden. Wij
, Bal- zijn trotsch op onzen nieuwen bondgenoot, die zich thans
e be- aan onze zijde opnieuw op den Balkan de positie verwerft,
welke hem toekomt.
57