HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 60

JPEG (Deze pagina), 564.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

.
ill
Më; he
l I to·
t W bu
Qi Rede in de zitting van den Rijksdag ga
van 9 December 1915. . Gil
vo
__ï · ro
NVE
Ik maak van de eerste gelegenheid gebruik om u, Mijne
pj Heeren, een kort overzicht van den toestand te geven. j
j Se
j ; Bulgarije mengt zich in den strijd.
tr:
" Kort nadat in Augustus de Bijksdag uiteen was gegaan, sp
i heeft Bulgarije zich in den oorlog gemengd. Sinds het uit- ne
breken van den oorlog had de Entente met steeds toenemen le,
de inspanning getracht, Koning Ferdinand op haar zijde te Se
j j krijgen. Oostenrijksch­H0ngaarsch, Turksch, Grieksch ge- da
j ; bied werd hem op de meest vrijgevige manier beloofd. Edoch, de
g niet enkel het territoir der vijanden en van neutrale staten le_
li werd geschonken; zelfs de bondgenoot Servië, voor vvelks ge
zoogenaamd bedreigde integriteit Rusland den strijd had Te
, ontketend, zelfs de bondgenoot Servië, voor vvelks bevrijding vc
de Entente thans verklaart te vechten, vverd niet gespaard.
Opdat Bulgarije voor de Entente zou vechten, moest Servië vv:
een gebied afstaan van zulk een omvang, dat het er niet toe ni
I kon overgaan. Dientengevolge bleven onze tegenstanders het bi
V met elkaar oneens. de
De gerechtvaardigde nationale aanspraken van Bulgarije B
in Macedonië, vvaren gelijk bekend is, na den laatsten Bal- zi
kanoorlog ten gunste van Servië in belangrijke mate be- az
perkt. W
se
lj
1+