HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 59

JPEG (Deze pagina), 638.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

E
Hoge- genover Bulgarije weder uiteen deed vallen. Eerst de Duit-
Wmy- l sche en Oostenrijksch-Hongaarsche overwinningen in Polen
glgmd i hebben de Balkanvolken van den druk der Russen bevrijd.
gghgn Engeland was eens een beschermer van de Balkanstaten. Als
Ltgch- j bondgenoot van Rusland kan het slechts de onderdrukker
l dan lj en kweller van hunne onafhankelijkheid zijn, gelijk het hen
; Zijn, reeds nu zijn zelfzuchtige, harde hand laat gevoelen.
Mijne Heeren, ik resurneer ten slotte. Geen enkel groot
lwgnj t volk heeft in de laatste eeuwen wel zulk een leed te torsen
gem]- gehad als Duitschland. En toch kunnen we het lot liefheb-
,1; te l ben, dat ons door zulk leed een aansporing tot ongeëvenaarde ‘
ls mg daden gegeven heeft. Voor het eindelijk één geworden rijk
5 der was elk vredesjaar winst. Zonder oorlog gingen we het meest
zeeën v voorspoedig vooruit. Wij hadden hem niet noodig. Nooit
gljjkg heeft Duitschlaind getracht naar de heerschappij over Euro-
l pa. Zijn eerzucht was het, in den vreedzarnen concurrentie-
j strijd der natiën en der werken van welvaart en beschaving
vooraan te staan. Deze oorlog heeft het aan den dag ge-
ühgid j bracht, voor welke grootheid wij geschikt zijn, gesteund
__‘ j door eigen zedelijke kracht. En de macht, welke ons nu onze
. innerlijke kracht gaf, kunne·n wij ook naar buiten slechts in
l den zin van de vrijheid gebruiken.
willen l De door de vreemde regeeringen tegen ons opgehitste vol-
d van v ken haten wij niet. Maar wij hebben de sentimentaliteit ver-
et oog leerd. Wij houden den strijd vol, Mijne Heeren, tot die vol-
émjosq; ken van de waarlijk schuldigen den vrede eischen, tot de weg
er van J vrij wordt veer een nieuw, van Fransche intriges, Mcskovi-
heden W tische vereveringszucht en Engelsche voogdijschap bevrijd
rbond l Eurcpa.
itbrei-
ionger . .ï_.
e Bal-
l hein W
ik te-
‘ 55
l