HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 58

JPEG (Deze pagina), 678.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

jg? _
E
Engeland en Duitschland uitgebroken oorlog het hem moge- * {E9
l lijk zou maken, ons bij het sluiten van den vrede meer waar- i SC
devolle diensten te bewijzen dan de neutraliteit van Engeland i h€
i hem zou vergund hebben. Voor het oog van den Engelschen EI
i Minister verrees dus reeds toen achter het verslagen Duitsch- j bO
ij . land de reuzengestalte van een zegepralend Rusland en dan GH
zou een verzwakt Duitschland weer goed genoeg geweest zijn, j TG
j om vazal en helper van Engeland te zijn.
Mijne Heeren, Duitschland moet zijn positie zoo opbouwen, VO
zoo bevestigen en zoo versterken, dat den anderen mogend- l gë
Q heden de lust vergaat weer een omsingelingspolitiek te j bê
j S volgen. Wij moeten zoowel tot onze eigen veiligheid als tot L Cl?
bescherming en tot heil van alle volken de vrijheid der ll VV*
f wereldzee veroveren, niet om, gelijk Engeland wil, de zeeën V VC
l i ` alleen te beheerschen, doch opdat zij allen volkeren op gelijke ht
wijze ten nutte zal kun11en zijn. i PE
j st
j · vc
~ Duitschland beschermer van den vrede en van de vrijheid bï
E ‘ dc
i der naties. j in
t al l dr
A Wij zijn het niet, die de kleine staten bedreigen. Wij willen j
zijn en blijven een beschermer des vredes en der vrijheid van l ki
de groote en kleine naties. Ik zeg dit niet enkel met het oog IG
· op de volken van Germaansch ras. Welke moeite toch getroost lï<
de Vierbond zich tegenwoordig, om de Balkanvolken er van W V1
I te overtuigen, dat de overwinning der Centrale Mogendheden i ü
hen in slavennij zal storten, de zegepraal van den Vierbond V E
j. hun daarentegen vrijheid, onafhankelijkheid, grensuitbrei-
ding en economischen bloei zal schenken!
Het is slechts enkele jaren geleden, dat Ruslands honger .
naar macht onder het wachtwoord: ,,de Balkan aan de Bal-
kanvolken" den Balkanbond in het leven riep, maar hein E
daarna onder begunstiging der Servische tractaatbreuk te-
.§ si
V
j,