HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 57

JPEG (Deze pagina), 700.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Oma_ j Een nieuw Europa, een krachtig Duitschland, vrijheid ter zï:
ïlïïï . Mijne Heeren, deze oorlog zal, hoe langer hij duurt, een
jacht p verscheurd, een uit duizend wonden bloedend Europa achter~
Bggn . laten. De wereld, welke dan zal verrijzen, mag en zal er niet
den l zoo uitzien als onze vijanden het zich droomen. Zij willen
P terug naar het oude Europa, met een machteloos Duitsch~
land in het midden als het brandpunt van buitenlandsche
L intriges en zoo noodig als het slagveld van Europa, een
` Duitschland, waarin machtelooze, op zich zelf aangewezen j
staten acht geven op vreemde wenken, een land met een ver-
P woeste industrie, slechts met kleinhandel op eigen markten,
mgw ` en zonder vloot, die bij de gratie van Engeland de zee zou
mikt kunnen bevaren. Een Duitsehland als vazalstaat van het Rus-
êmn j sische reuzenrijk, dat geheel het oosten en zuidoosten van `
uwen Europa zal beheerschen en alle Slaven onder den scepter van
gd te Moskou zal vereenigen.
adem j Zoo droomde men bij het begin van den oorlog te Parijs,
iêfdê te Londen en te St. Petersburg.
este? Neen, Mijne Heeren, deze ontzettende oorlog, welke de
mom voegen der wereld vaneen splijt, zal rniet terugvoeren naar
iêzên oude, verdwenen tijden. Een nieuwe wereld moet verrijzen!
uden Mocht Europa ooit tot rust komen, dan kan dat slechts ge-
0, der schieden door een sterke, onaantastbare positie van Duitsch-
ïwüç land. De voorgeschiedenis van dezen oorlog spreekt een harde `
TS GH taal. Meer dan tien jaar is het zinnen en streven der Entente-
k ba- mogendheden enkel daarop gericht geweest, Duitschland te
gwn, isoleeren, het uit te sluiten van elk medezeggenschap over
organ de wereld. De Engelsche politiek der ,,balance of power" moet
Onder verdwijnen, want zij is, gelijk de Engelsche dichter Bernhard
ming Shaw het onlangs genoemd heeft, een broeinest voor oorlo-
Dude- gen. In verband hiermede is kenmerkend eene opmerking,
pt dan welke Sir Edward Grey tot onzen ambassadeur, Prins Lich-
hêêft nowsky, maakte, toen hij op 4 Augustus 1914; van dezen
afscheid nam. Hij zeide niet zonder nadruk, dat de tusschen
53