HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 56

JPEG (Deze pagina), 681.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Mijne Heeren, ik ben nader ingegaan op enkele diploma- E
jl E tieke gebeurtenissen, om den stroom van verdachtmakingen i
§ P tegen te gaan, waarmede men het goede bewustzijn en het l
V zuivere geweten van Duitschland in het buitenland tracht s Ve]
« zwart te maken. Maar wij zullen ten slotte den strijd tegen j lat
/ deze verdachtmakingen even zegevierend doorstaan als den j ZM
j grooten strijd ginds op de slagvelden. . lf;
Q ini
N Dr
jg Ons beheer van Cong"res­Polen. Sw
P wo
J Mijne Heeren, onze troepen en die van Oostenrijk-Honga- en
l ; rije hebben de oostelijke grenzen van Congres-Polen bereikt lïu
en aan beide valt de taak ten deel, het land te beheeren. i SIS
l Geografische en politieke gebeurtenissen hebben vele eeuwen Eu
lang Duitschers en Polen gedwongen, met elkander strijd te Mc
voeren. De herinnering aan deze oude conflicten vermindert r
· geenszins de achting voor den hartstocht, de vaderlandsliefde te
l en taaiheid, waarmede het Poolsche volk zijne oude Wester-
l ; sche beschaving, zijn vrijheidsliefde tegenover het Russendom VO'
verdedigt en ook te midden van den rampspoed van dezen Oul
oorlog heeft bewaard. De geveinsde beloften van onze vijanden M‘
` volg ik niet na. Maar ik hoop, dat de huidige bezetting der Sc]
oostgrenzen van Polen het begin zal vormen van een ontwik- lm
. ‘ keling, welke de oude tegenstellingen tusschen Duitschers en mé
Polen uit de wereld helpt en het van hetllussische juk be- ldu
vrijde land ee-n gelukkige toekomst tegemoet zal voeren, lsc
_ waarbij het ’t karakter van zijn nationaal leven kan verzorgen de
en ontwikkelen. Het door ons bezette land zullen wij onder VG]
; zoo groot mogelijke medewerking van de eigen bevolking Sh
rechtvaardig besturen en we zullen trachten, de onvermijde- ge
lijke moeilijkheden, welke de oorlog met zich brengt, uit den WG
weg te ruimen en de wonden, die Rusland het land heeft HO
, geslagen, te genezen. V afi
52
j l
`ljr.