HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 55

JPEG (Deze pagina), 650.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

gm- t en tevens gevolg had gegeven aan onzen krachtigen aan-
tgg- drang om in een bespreking met Rusland te treden, heeft
· te [ hij onmiddellijk aan Graaf Szapary desbetreffende instruc-
bg- E tie gegeven".
Mijne Heeren, ik heb, toen kort voor het uitbreken vaan
ver- F den oorlog in Engeland de opwinding toenam en er ernstige
ers- twijfel werd uitgesproken omtrent onze bemoeiingen ten
aan gunste van het behoud van den vrede, deze episode in de
tkte Engelsche pers laten publiceeren. Nu, achteraf, wordt daar
ijne geinsinueerd, dat de episode nooit heeft plaats gevonde·n en
ten. de instructie aan den heer Von Tschirschky enkel is ver-
als r zonnen, om de openbare meening in Engeland op een dwaal-
t spoor te brengen. Gij zult het met me eens zijn, Mijne Heeren,
dat deze verdachtmaking geen antwoord behoeft. Ik wil
·een echter gelijktijdig naar het Oostenrijksch-Hongaarsche Rood-
ven boek verwijzen, dat mijn voorstelling geheel en al bevestigt en
ing. t laat zien, hoe na opheldering van het vermelde misverstand
1 op E de bespreking tusschen St. Petersburg en Weenen een aan-
niet ~ vang nam, tot zij door de algemeene mobilisatie van het Rus-
; op k sische leger een plotseling slot vond.
ten-
fout L
wat E De tegenstanders verbergen hun schuld achter lasteringen.
rijk-
len, Mijne Heeren, ik herhaal: we hebben de onmiddellijke
ntie _ gedachtenwisseling tusschen Weenen en St. Petersburg met
met den uitersten nadruk en met succes bevorderd. De bewering,
’. J dat wij ons door afwijzing van Engelands voorstel betreffende
uli: j een conferentie schuldig hebben gemaakt aan het uitbreken
Iwe t van den oorlog, behoort tot de rubriek van die lasteringen,
wel waarachter onze tegenstanders hun eigen schuld verbergen
raaf willen. Onvermijdelijk werd de oorlog enkel doo-r de mobi-
St. lisatie van Rusland. Ik wil dit hier nog eenmaal met beslist-
gen j heid vaststellen.
g · 51