HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 54

JPEG (Deze pagina), 696.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

wij"
den van hieruit uitgesproken wensch, in directe bespre- U
kingen te treden, met een categorische afwijzing heeft ge-
Q antwoord. Er blijft dus niets anders over dan terug te [ I
Y komen op het voorstel van Sir Edward Grey, om een be- '
v spreking van de vier mogendheden te houden". j
i Daar intusschen de regeering te Weenen zich bereid ver- j de;
t klaard had tot de directe gedachtenwisseling met St. Peters- j tw
g burg, was het duidelijk, dat hier een misverstand bestaan i gu
moest. Ik telegrafeerde in dien geest naar Weenen en maakte Er
_ tegelijkertijd gebruik van de gelegenheid, om opnieuw mijne ge?
G opvatting vaan den toestand ten stelligste uiteen te zetten. de
U Mijne instructie aan den heer Von Tschirschky luidde als l zoi
i volgt: k sp<
i da
U ,,l·Iet bericht van Graaf Pourtalès komt niet overeen ç ecl
met de voorstelling, welke Uwe Excellentie heeft gegeven boe
van de h·ouding der Oostenrijksch­Hongaarsche regeering. t laa
j ? Blijkbaar bestaat er een misverstand, dat ik u verzoek op de
te helderen. Wij kunnen van Oostenrijk­l-Iongarije niet ~ va;
j ; verlangen, te onderhandelen met Servië, waarmede het op k sis
j voet van oorlog staat. De weigering van elke gedachten-
wisseling met St. Petersburg zou echter een ernstige fout
zijn. Wij zijn weliswaar bereid onzen plicht als bondgenoot l DG
te vervullen, maar moeten weigeren, ons door Oostenrijk- _
Hongarije, door liet in den wind slaan van onze voorstellen,
’ te laten medeslepen in een wereldoorlog. Uwe Excellentie _ ge<
gelieve zich tegenover Graaf Berchtold onmiddellijk met dei
{ allen nadruk en grooten ernst in dezen geest te uiten". U dar
De heer Von Tschirschky berichtte daarop den 30en Juli: j ee1
,,Graaf Benchtold merkte op, dat iwnderdaad, gelijk Uwe U va;
Excellentie veronderstelt, een misverstand bestaat, en wel j wa
aan de zijde van Rusland. Nadat hij ook reeds door Graaf wi
Szapary - den Oostenrijksch-Hongaarschen Gezant te St. ,, lis:
ä j ,, Petersburg ­­ van dit misverstand bericht had ontvangen j he:
50 l
fi j
I Y
¤