HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 52

JPEG (Deze pagina), 701.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

toestand werd daardoor niet gezond. Die was tot in den wortel eerst
vergiftigd, omdat de chauvinistische revanehe­ideeën vanward
Frankrijk en de oorlogszuchtige, parnslavistische uitbreidings· een t
W idealen in Rusland door de anti-Duitsche politiek van de delijk
I v ,,balanee of power" van het Londensche Kabinet niet gekal-
J meerd, doch onophoudelijk geprikkeld werden en nieuw voed­ j ,
sel kregen. De spanning werd zoo groot, dat zij een ernstigen da<
1 3 druk niet meer kon verdragen. wiï
1 Zoo kwam de zomer van 1914. Ik heb den 4den Augustus er
j de afzonderlijke gebeurtenissen geschetst. Telkens herhaalde, vei
onjuiste voorstellingen en aanvallen van de zijde onzer te- L
genstanders nopen mij echter ook hier nog op één punt te- j Si1
rug te komen. Duits
, confe
l ` . .. .. rechte
l Dmtschlands bemoeungen voor een vergelijk tusschen Rus- ·W€uS
p land en Oostenrijk-Hongarije. i tusse
l - idaan
In Engeland wordt in den laatsten tijd telkens opnieuw Oost
lf; weer beweerd, dat de geheele oorlog vermeden had kunnen idgn,
l i worden, als ik ingegaan was op het voorstel van Sir Edward ‘ ting
j Grey om deel te nemen aan een conferentie tot regeling van M
y‘ ‘ het Russiseh­0ostenrijksch geschil. geze
De zaak heeft zich als volgt toegedragen: het Engelsche ­ zond
voorstel betreffende de conferentie werd hier den 27'sten ik d
Juli overgebracht door den Engelschen gezant. Gelijk ook uit onze
Q het Engelsche Blauwboek blijkt, heeft de staatssecretaris was’
voor buitenlandsehe zaken in het betreffende onderhoud, van
met Sir Edward Gosehen gehouden, waarbij hij den voorge- in t
G »‘ slagen weg ondoelmatig heette, medegedeeld, dat volgens feit·
1 9 zijne berichten uit St. I’etersburg de heer Sassonow geneigd Ii
was tot een reehtstreeksehe gedachtenwisseling met graaf bini
Berchtold. Hij was van meening, dat een rechtstreeksehe be-
spreking tusschen St. Petersburg en Weenen tot een bevre- j
digende oplossing zou kunnen leiden. Het beste zou dus zijn, ze
ä 48 4
i T.