HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 51

JPEG (Deze pagina), 671.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

ming i volgd, toen het in het voorjaar van 1914: onderhandelingen
`OVOIB met Rusland betreffende een marine-tractaat opende, een
, VOO? j tractaat, waarbij de Russische admiraliteit den wensch koes-
JHZOH terde met behulp van Engelsche schepen onze provincie
g1°Oï1· Pommeren de weldaden van een Russische invasie te leeren
?€1` te p kennen.
O gO" Aldus had zich de ring der Entente met duidelijk uitge-
mblik r sproken anti-Duitsche neigingen steeds nauwer dichtgetrok-
ld OH g ken. Het zaad, door Koning Eduard gestrooid, was in den
§ VOï`· _ halm geschoten. Wij waren genoopt den toestand in even-
Tèläïld wicht te brengen door de groote legerwet van 1913. ­
uw1g­ i
i Onze betrekkingen met Rusland.
Gij weet, Mijne Heeren - doch ik wil hier uitdrukkelijk
. er over spreken - dat wij, ten volle overtuigd van den ernst
tnsche j van den wereldtoestand, naast de onderhandelingen met En-
ieven, ï geland steeds er naar gestreefd hebben onze betrekkingen
d, dat met Rusland zoo goed mogelijk te verzorgen. Ik heb in den
ischen ‘ Rijksdag herhaaldelijk daarover gesproken, gelijk ik trou-
heden g wens in onze geheele politiek nooit iets voor de volksvertegen­
eft de l woordiging te verbergen had en ook nooit verborgen heb.
d ont- i Mijne Heeren, ook tegenover Rusland, welks politiek toch
as, op i voor de besluiten van Frankrijk van beslissende beteekenis
iarvan A was, heb ik steeds gehandeld volgens de overtuiging, dat ·
Engel- O vriendschappelijke betrekkingen met elk der leden van de
‘d, dat Entente afzonderlijk de algemeene spanning konden doen
inflict luwen, dat elk gewonnen vredesjaar ten minste het vooruit-
schien zicht opende, het algemeene losbarstingsgevaar te vermin-
tenge- deren. Wij waren daarbij omtrent afzonderlijke punten met
noord- Rusland tot een goede verstandhouding gekomen - ik her-
iadden A inner aan het tractaat van Potsdam - en de betrekkingen
abinet der Regeeringen onderling waren niet enkel correct, doch .
- ge- ` door persoonlijk vertrouwen geschraagd. Maar de algemeene